میزگرد تلویزیونی علی جوادی
در مورد خیزش مردم

علی جوادی، دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، در یک میزگرد تلویزیونی در کانال یک به همراه فواد پاشایی، دبیر کل حزب مشروطه شرکت داشت. این میزگرد بصورت پحش زنده بمدت 8 ساعت بطول انجامید. طی برنامه، بینندگان به استودیو تلفن زده و سوالات خود را مطرح میکردند.

این میزگرد به مباحث متعددی، از جمله سناریوهای مختلف تغییر و تحول در حکومت، سیاست مردم در قبال جناح های جمهوری اسلامی، گرایشات متفاوت اجتماعی در زمینه سرنگونی جمهوری اسلامی، چشم انداز کمونیسم کارگری و جنبش ناسیونالیسم پرو غرب در ایران، موقعیت فعلی و آینده  مجاهدین خلق در عراق، تاثیرات منطقه ای وجهانی پیروزی جنبش آزادیخواهانه مردم و استراتژی جنبش های مختلف اجتماعی در عرصه بین المللی  و غیره پرداخت.

در خلال برنامه ویدئو کلیپ هایی از تجمعات اعتراضی مردم علیه مراسم تحلیف احمدی نژاد به نمایش و بحث گذاشته شد.

دبیرخانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری
5  اوت 2009