حمله تروريستى به اعضاى مجاهدين
در قرارگاه اشرف را قويا محکوم ميکنيم!

بنا به خبر "دبيرخانه شوراى ملى مقاومت"٬ امروز سه شنبه ساعت 16 و 15 دقيقه به وقت محلى عراق٬ نيروهاى پليس عراقى با ادوات زرهى به قرارگاه اشرف حمله ور شدند و با ويران کردن درب هاى ورودى به ضرب و شتم وحشيانه ساکنين آن پرداختند. در ادامه در حوالى ساعت ٧ عصر به طرف آنها آتش گشودند. متاسفانه در جريان اين حمله وحشيانه تاکنون 4 نفر بنامهاى فرزين زمانى٬ مهرداد نيك سير٬ محمد رضا بختيارى و مهرداد رضا زاده جان باختند و بيش از 300 نفر زخمى و صدها نفر مصدوم شدند.

نيروهاى سرکوبگر پليس دولت دست نشانده عراق با لودر و ادوات زرهى جمعيت را زير گرفتند و افراد پليس با اسلحه و باتوم به جان ساکنين غير مسلح قرارگاه اشرف افتادند. از زمانى که دولت عراق مسئوليت اداره اين قرارگاه را راسا بعهده گرفت و بحث تعطيل آن و انتقال و اخراج ساکنين آن بود٬ هر روز اين واقعه محتمل تر ميشد. ترديدى نيست که اين اقدام در هماهنگى با جمهورى اسلامى صورت گرفته است. بدنبال اين تعرض وحشيانه دولت عراق ساکنان اين قرارگاه وارد اعتصاب غذا شدند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى حمله تروريستى دولت دست نشانده و اسلامى عراق را به نيروهاى مجاهدين قويا محکوم ميکند و نيروهاى اپوزيسيون ايران را به محکوم کردن اين جنايت و تلاش براى نجات جان افراد مجاهدين از بند و بست هاى منطقه اى فرا ميخواند. مستقل از اينکه چه دولتها و جريانات مرتجعى دراين حمله تروريستى نقش دارند٬ مسئله فورى امروز تامين امنيت اين افراد و امکان انتقال داوطلبانه آنها به يک محيط امن ثالث است.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى   
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى
زنده باد جمهورى سوسياليستى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۶ مرداد ١٣٨٨ – ٢٨ تير ٢٠٠٩