قطعنامه پیرامون
سیاست سازماندهی توده ای حزب در خارج کشور

١- جامعه ایران در آستانه تحولات عظیم و تاریخسازی قرار گرفته است. مردم حکم به سرنگونی رژیم اسلامی داده اند و اکنون در ابعاد میلیونی دست به کار بزیر کشیدن آن هستند. یک نتیجه این تحولات روی آوری گسترده و میلیونی توده های مردم به اعتراض و مبارزه سیاسی در سطوح مختلف٬ چه در ایران و چه در خارج کشور٬ است.
٢- خارج کشور یک عرصه مهم و قائم به ذات کار و فعالیت آلترناتیو کمونیستی است. یک وظیفه مهم ما جلب و سازماندهی توده وسیع جوانان و مردمی است که به مبارزه سیاسی در این دوره روی می آورند. سازماندهی این نیرو و قرار دادن توان مبارزاتی آن در خدمت تحول آزادیخواهانه و سوسیالیستی و مقابله با آلترناتیوهای دست راستی و ارتجاعی یک وظیفه حیاتی حزب اتحاد کمونیسم کارگری است.
٣- در خارج کشور ما شاهد شکل گیری سه اردوی سیاسی عمده هستیم. جریانات ملی – اسلامی با هدف اصلاح حکومت اسلامی بزیر پرچم "سبز" گرد آمده اند. جریانات متعدد ناسیونالیست پرو غرب٬ اعم از سلطنت طلب یا جمهوریخواه٬ با پلاتفرم دفاع از سیاستهای دست راستی٬ محافظه کارانه و کاپیتالیستی به زیر پرچم شیر و خورشید جمع شده اند. و بالاخره اردوی وسیع چپ که در برگیرنده جریانات متعدد  کمونیست، سوسیالیست و کارگری است. پرچم سرخ سمبل این جنبش است. این جنبش سرخ ها را باید در مقابل قطبهای ارتجاعی و دست راستی گسترش داد و تقویت کرد.
از اینرو حزب اتحاد کمونیسم کارگری اعلام میکند:
١- سیاست سازماندهی توده ای ما در خارج کشور بر پایه شکل دادن٬ تقویت و گسترش سیاسی و سازمانی توده مردم و نیروهایی استوار است که خواهان یک تحول آزادیخواهانه و سوسیالیستی در جامعه ایران هستند. 
٢- واحد پایه سازمانی مورد نظر ما برای سازماندهی این صف در خارج کشور ایجاد "شورای سرخ ها" در هر شهر و منطقه ای است. "فدراسیون شوراهای سرخ ها" از اتحاد و همبستگی واحدهای پایه شهری در هر کشور و قاره ای شکل میگیرد.
٣- "شورای سرخ ها" در برگیرنده تمامی افرادی است که خواهان مفاد زیر اند:
الف) سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی؛
ب) تحقق آزادی های بی قید و شرط سیاسی؛
ج) آزادی و برابری بی قید و شرط زن و مرد؛
د) رفع هرگونه تبعیض حقوقی و اجتماعی؛
ه) جدایی دین از دولت و آزادی مذهب و بی مذهبی.
و) از مبارزه برای استقرار جامعه ای آزاد، برابر، سکولار و سوسیالیستی حمایت میکنند.
٤- تصمیمات در "شورای سرخ ها" بر پایه مکانیسم فعالیت شورایی و بر مبنای اکثریت آراء شرکت کنندگان در جلسات مجمع عمومی صورت میگیرد. مجمع عمومی شورا ظرف تصمیم گیری و اتخاذ سیاست در هر زمینه ای است.
٥- "شورای سرخ ها" دارای یک هیات اجرایی است که در فواصل میان دو مجمع عمومی وظیفه پیشبرد سیاستهای مصوب شورا را عهده دار میشود. انتخاب شدگان در هر اجلاس میتوانند بر اساس تصمیم جمع عزل و تعویض شوند.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری کلیه فعالین آزادی، برابری و سوسیالیسم را به سازماندهی و راه اندازی "شورای سرخ ها" فرامیخواند.
کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٧ ژوئیه  ٢٠٠٩