گزارشى از سنندج٬
انفجار بمب در دانشگاه آزاد
و سياستهاى مزدور پرورى از مردم گرسنه

بنا به گزارش دريافتى ديگرى٬ در حالی که زمزمه اعتراضات در شهر سنندج به مناسبت 18 تیر وسيع بود٬ روز 17 تیر بمبی در دانشگاه آزاد شهر سنندج منفجر شد! بدنبال اين واقعه دربهاى ورودى  دانشگاه بسته شد و محیط دانشگاه و شهر کاملا نظامی شد. هدف اينبود که رژيم در مقابل هرگونه تجمعی نیروهای سرکوبگرش در محل آماده باشند و به سرکوب مردم بپردازند. اين سياستها نخ نما است و همواره توسط جريانات رژيمى و عوامل خود آنها سازمان داده ميشود.

در کنار اين سياستهاى تروريستى و سرکوب و شکنجه در زندانها٬ اخیرا عوامل رژيم در تیمهای چند نفره بخصوص در محلات فقیر نشین شهر سنندج راه افتاده اند و وعده آوردن پول نفت سر سفره مردم بدستور خامنه ای و احمدی نژاد را ميدهند! پول هم نميدهند بلکه دارند اداى بابانوئل اسلامى در مى آورند و لیست آروزهای مردم محروم را یاداشت می کنند! اينکه هر کسی چه لوازمی احتیاج دارد و یا مشکلش چیست تا به اطلاع حضرات رسانده شود و از طریق آنها "حل شود"! مسئله بعدی دادن وامها با بهره کم در میان کارمندان و اقشارمحروم نيز طرح شده است.

اينها جامعه اى را به فقر و بیکاری و اختناق و محکوم کردند و شب جمعه وعده صدقه ميدهند! با اين سياستها تعداد زيادى از انسانهائى که محتاج نان شب هستند را در هزارتوى بانکها و ادارات سرگردان کردند. در عين حال با گرو گرفتن آنها تلاش ميکنند نيرويشان را براى مزدوری جمهوری اسلامی ترغيب کنند. پيشنهاد کار براى جمهورى اسلامى به اين مردم محروم مداوما داده ميشود. حتى اخیرا بخصوص به نوجوانانى که برای ثبت نام به مدارس مراجعه می کنند٬ فرمی داده می شود که اینها جزو جانبازان برای مدرسه ثبت نام شوند! ميگويند اگر جزو اين ليست باشيد از امکانات دولتی بیشتری برخودار ميشويد!