فراخوان
كمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی !

 دنیا باید بداند كه تنها راه رهایی از اسلام سیاسی و جنایاتی كه این جنبش  در سرتاسر دنیا تاكنون مرتكب شده است، در گرو حمایت از جنبش سرنگونی طلب مردم در ایران و دفاع ازمبارزه مردم  برای آزادی، برابری و سعادت است. مردم در ایران با تظاهراتهای گسترده و میلیونی در خیابانها و دانشگاه ها خواهان براندازی كل نظام جمهوری اسلامی هستند. آنها این جمهوری شكنجه، زندان، تبعض جنسی، نفی تمام آزادیهای فردی و اجتماعی و كشتار دسته جمعی را نمی خواهند. آنها این رژیم را بخاطر تحمیل كردن خشن ترین و ارتجاعی ترین قوانیش نمی خواهند. مردم در ایران خواهان برقراری حقوق و آزادی های سیاسی و مدنی بیقید و شرط  برای همه هستند.
 
هیچ وقت چنین عاجل نبوده است كه دوشادوش مردم در ایران قاطعانه اعلام كنیم كه :

*  جمهوری اسلامی ایران مسئول مستقیم ایجاد رعب و وحشت در سطح جهان بخاطر حمایتهای آشكار و گسترده از جریانات تروریست اسلامی از افغانستان، پاكستان، الجزایر و فلسطین گرفته تا دل اروپا و آمریكای شمالی است. گروههای اسلامی كه از تحمیل قوانین ضد انسانی بر مردم، قطع سر و اعضای بدن تا بكار بردن بمب در اتوبوسها، دیسكوتكها و قهوه خانه ها و بقتل رساندن مردم هیچ ابائی ندارند .

* جمهوری اسلامی ایران یك عامل تداوم بحران در منطقه از عراق گرفته تا افغانستان و فلسطین و لبنان است. دامن زدن به جنگ مذهبی و قومی و قربانی گرفتن از مردم و تقویت دستجات قومی و مذهبی یك كار مداوم رژیم برای تقویت قدرت سیاسی خویش در منطقه و جهان بوده است.

* تمام رهبران جمهوری اسلامی ایران از به اصطلاح اصلاح طلب خاتمی، رفسنجانی و موسوی گرفته تا احمدی نژاد و خامنه ای تماما "مستقیما" مسئول ترور و اعدام بیش از صد هزار نفر از فعالین سیاسی در ایران و خارج از ایران هستند .

 *رئیس جمهور این رژیم جنایتكار، احمدی نژاد همراه دیگر رهبران حكومت اسلامی بیش از ۳٠ سال است كه مستمرا  قوانین ٩، ۱٠، ۱۱ و ۱٩ حقوق بشر  سازمان ملل را زیر پا میگذارند .

از این رو سرنگونی جمهوری اسلامی در ایران یك پیش شرط اساسی آزادی و رفاه مردم در ایران و همچنین نابودی جنبش اسلام سیاسی در خاورمیانه و جهان است. با از بین رفتن جمهوری اسلامی در ایران، اسلام سیاسی به یك جریان اپوزيسیون ناچیزی در جهان بدل خواهد شد .

از این رو جهت تقویت جنبش سرنگونی در ایران و تنگ كردن هر چه بیشتر عرصه بر این رژیم ضد مردمی در خارج از كشور :

- ما خواهان بسته شدن تمام سفارتخانهای جمهوری اسلامی در سراسر جهان میباشیم .
- ما خواهان مسدود شدن تمام حسابهای بانكی رهبران جمهوری اسلامی ایران در بانكهای جهان هستیم .
- ما خواهان اخراج تمامی نمايندگان جمهوری اسلامی ایران از كلیه سازمانهای بین المللی هستیم .
- ما خواهان محاكمه كلیه رهبران جمهوری اسلامی ایران در دادگاهای بین المللی بخاطر جنایات علیه بشریت هستیم .

هما ارجمند
مسئول كمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی
۱۲ ژوئیه ۲٠٠٩

www.nosharia.com
homawpi@nosharia.com