١٨ تير
عليه جمهورى اسلامى

براى آزادى و برابرى و رفاه!


 
١٨ تير ده سال پيش مردم ايران در ابعاد توده اى دنيا را تکان دادند. اين روزى بود که تصوير قلابى رسانه ها از ايران عوض شد و جنبش توده اى براى سرنگونى جمهورى اسلامى اعلام موجوديت علنى کرد.

١٨ تير سرکوب شد اما در مناسبتى ديگر ميليونها نفر جهان را مجددا متوجه اين حقيقت مهم کردند که مردم ايران جمهورى اسلامى نميخواهند. سه هفته اخير نه فقط آتش زير خاکستر ١٨ تير را شعله ور کرد بلکه  جنگ براى پايان دادن به ارتجاع و اختناق اسلامى وارد مرحله نوينى شد.

در دهمين سالروز ١٨ تیر و در دفاع از مبارزات مردم ايران عليه جمهورى اسلامى همه جا وسيعا بميدان بيائيد و اعلام کنيد جمهورى اسلامى نميخواهيد.

مردم آزادیخواه!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از شما دعوت ميکند در تظاهرات استکهلم که از طرف "ستاد حمایت از مبارزات مردم ایران" متشکل از احزاب و سازمانها و فعالین چپ برگزار ميشود دسته جمعى شرکت کنيد.

 
 
 
استکهلم:  میدان سرگل
پنجشنبه ٩ جولاى٬ ساعت ۵ بعدازطهر

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٨ جولاى ٢٠٠٩