فراخوان به اعتراض ۱۸ تیر در لس آنجلس

۱۸ تیر را به بزرگترین روز اعتراض جهانی علیه رژیم اسلامی تبدیل کنیم!

مردم آزادیخواه
رژیم جمهوری اسلامی در سراشیبی سقوط است. مردم حکم به سرنگونی آن داده اند و اکنون در ابعاد میلیونی دست به کار بزیر کشیدن آن هستند. جامعه دارد رژیم اسلامی را دفع میکند. رویدادهای کنونی لحظات و دقایقی در سیر سرنگونی این رژیم است. بوی الرحمن رژیم بلند شده است. همه در داخل و خارج چهره خشمگین زنان و مردان و جوانانی را دیده اند که عزم کرده اند تا کار رژیم اسلامی را، حال با هر اسلامی، تمام کنند. ایران دیگر برای رژیم اسلامی، برای هیچ جناح آن، قابل حکومت کردن نیست. رفتنی اند. همه شان رفتنی اند.

جریان اصلاح طلبی حکومتی، باند موسوی – خاتمی – رفسنجانی، میکوشند مردم در ابتدای راه متوقف کنند. میکوشند تلاشهای مردم سرنگونی طلب را به دعوای درون جناحهای رژیم اسلامی کانالیزه کرده و یک جمهوری اسلامی دیگر، جمهوری اسلامی سبز، را به مردم حقنه کنند. اما مردم در نیمه راه خلاصی از شر سه دهه حاکمیت سیاه مذهبی، ضدیت با زن، آپارتاید جنسی، حجاب اسلامی، نابرابری سیاسی و اجتماعی، فقر و فلاکت گسترده و ضدیت با کارگر و نفس خوشی و شادی و یک زندگی انسانی متوقف نخواهند شد. بر خلاف تصور ژورنالیستهای کودن غربی رای مردم در مضحکه انتخابات اسلامی رای به موسوی و کروبی نبود. رای "نه" به حکومت اسلامی بود. رای "نه" به زن ستیزی بود. رای "نه" به فقر و فلاکت و محرومیت و فرهنگ ارتجاعی و مذهبی بود. مردم برای تعویض حکومت خامنه ای ها و احمدی نژادها با حکومت موسوی ها و گرفتن چماق اوباش بسیجی و انصار حزب الله و دادنش به موسوی ها و نبوی ها و خاتمی ها و کروبی ها و سایر چاقو کشان و آدمکشان "خط امامی" و جنبش ارتجاعی اسلام سبز به میدان نیامده اند.

روزهای سرنوشت سازی در پیش است. رژیم اسلامی در مخمصه است. میکوشد با توسل به شدیدترین شیوه ها و هر ظرفیت ضد انسانی و وحشیانه ای که در خود دارد خیزش مردم را در هم بکوبد. اما این رجز خوانی ها ناشی از استیصال و زبونی شان است. میتوان ۱۸ تیر را به بزرگترین روز اعتراض سراسری علیه رژیم اسلامی تبدیل کرد.


مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

مکان : وست وود فدرال بیلدینگ
زمان: ساعت ۷ بعد از ظهر، ۹ جولای

حزب اتحاد کمونیسم کارگری