18 تیر
روز نمایش قدرتمند همبستگی با جنبش سرنگونی طلب مردم ایران  

 مردم آزادیخواه!
به 18 تير نزديک ميشويم. ده سال پیش در این روز جنبش سرنگونی طلبی بشکلی توده ای پا به میدان گذاشت و با اعتراضات وسیع لرزه بر اندام حکومت و مدافعین آن انداخت. اکنون جنبش مردم علیه رژیم اسلامی و برای آزادی، برابری و رفاه در یک خیزش توده ای با اوباش اسلامی در حال جنگ و گریز خیابانی است. صدها هزار نفر به خیابان ها آمدند تا با صدایی رسا به این رژیم آدمکش "نه" بگویند. این جنبش با قدرت و شجاعت بی نظیری به پیش میرود.

18 تیر را به یک نمایش قدرت علیه رژیم اسلامی و همبستگی با مبارزات آزاديخواهانه کارگران، زنان و جوانان تبدیل کنیم. در 18  تير صدای آزادیخواهی و برابری طلبی مردم ایران را به گوش جهانیان برسانیم. با خواست آزادی کلیه زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان اخیر و محاکمه سران رژیم اسلامی به خیابان بیاییم. ما باید به یک جنبش همبستگی بین المللی با مبارزات مردم ایران دامن بزنیم. در 18 تیر به خیابان بیاییم و مردم سوئد را به حمايت از خواستها و مبارزات برحق مردم در ایران فرا بخوانیم.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری از تمامی مردم آزادیخواه و برابری طلب و فعالین سیاسی و اجتماعی میخواهد که در تجمعی که بمناسبت 18 تیر در روز چهارشنبه 8 ژوئیه از ساعت 18 در میدان گوستاو آدولف صورت میگیرد، حضور پیدا کنند.

مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر سرمایه داری!
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی
حزب اتحاد کمونیسم کارگری- واحد گوتنبرگ
۱5 تیر ۱۳۸۸ - 6 ژوئیه ۲۰۰۹