پیرامون منشور آزادی، برابری، رفاه
آزادی، برابری، رفاه اینست خواست مردم
گفتگو با آذر ماجدی

یک دنیای بهتر: به نظر شما جایگاه و اهمیت "منشور آزادی، برابری، رفاه" در شرایط کنونی و در تحولات پر پیچ و شتاب جامعه ایران کدام است؟

آذر ماجدی: آزادی، برابری، رفاه چکیده و جوهر خواست های مردم را بیان میکند. مردم آزادی میخواهند، برابری و رفاه میخواهند. به این خاطر علیه رژیم اسلامی بپا خاسته اند. این خواست ها است که مردم را به خیابان میاورد و به خطر کردن میکشاند. این بسیار روشن است. اگر از هر کسی بپرسید که خواستش چیست و چگونه نظامی را میخواهد در کشور مستقر شود، این سه خواست را بنوعی بیان میکند. از این رو لازم است که ما بعنوان یک حزب سیاسی که برای تامین و تضمین چنین شرایطی مبارزه میکنیم، این مطالبات مردم را فرموله کنیم و وسیعا اشاعه دهیم .

شعارهای معین و مطالبات مشخص به یک جنبش توده ای هویت می بخشد. هر جریان سیاسی و هر جنبش اجتماعی میکوشد هویت خود را به خیزش مردم و به جنبش توده ای مردم سرایت دهد. به یک معنا رنگ خود را به آن جنبش بزند. تلاش ما نیز اینست که مطالبات واقعی مردم را فرموله کنیم و به هویت جنبش توده ای مردم بدل کنیم .

اکنون جریان باصطلاح اصلاح طلب میکوشد تجدید انتخابات را به خواست و هویت این خیزش توده ای بدل کند. درست است که مردم در شرایط توازن قوای کنونی این خواست را مطرح میکنند، اما مطالبات واقعی شان این نیست. طرح این خواست و اعتراض توده ای برای تضعیف رژیم اسلامی و شیفت قدرت بسمت خود است. مسخره است اگر کسی تصور کند مردم این چنین جان خود را بخطر میاندازند، زندگی خود را در دست گرفته به خیابان ها میایند تا بجای احمدی نژاد، موسوی رئیس جمهور شود. اما شاهدیم که جریان اصلاح طلب، رسانه های بین المللی و تحلیل گران سیاسی بستر اصلی همین را بعنوان خواست مردم و هویت جنبش توده ای مردم اعلام میکنند. این تلاشی است برای اینکه همین هویت را به آن ببخشند و از رادیکالیزه شدن آن جلوگیری کنند .

تلاش ما کمونیست ها باید این باشد که مطالبات واقعی مردم را فرموله کنیم و بعنوان هویت جنبش و خیزش مردم معرفی کنیم. طرح و اشاعه این شعار مبارزه مردم را قدم ها به پیش میبرد و قطب بندی درون صفوف این جنبش را تعمیق میکند. ما باید بکوشیم که شعار "آزادی، برابری، رفاه حق مسلم ماست" در تمام اعتراضات مردم با صدای رسا اعلام شود و بر پرچم های آنها نقش ببندد .

یک دنیای بهتر: تفاوت این منشور و شعار با شعار و مطالبه استراتژیک "آزادی، برابری، حکومت کارگری" کدام است؟ تفاوت چیست؟ تشابه کدام است؟

آذر ماجدی: آزادی، برابری، حکومت کارگری شعار استراتژیک ما است. این شعار چکیده سیاسی آرمان سوسیالیستی ما است. خواست واقعی اکثریت مردم دنیا دستیابی به جامعه ای است که در آن همه آزاد باشند، از اختناق و سانسور خبری نباشد. قید و بندهای سیاسی و اقتصادی دست و پای مردم را نبندد. جامعه ای که در آن همه صرفنظر از جنسیت، نژاد، ملیت و خانواده ای که در آن متولد شده اند بمعنی واقعی کلمه و نه صرفا حقوقی برابر باشند. این ایده آل و خواست اکثریت وسیع مردم است. حکومت کارگری اشاره به نظامی دارد که میتواند این خواست را متحقق کند. این شعار عملا چکیده برنامه ما است .

آزادی، برابری، رفاه مظالبه تاکتیکی ما است. این شعار خواست مردم را به شکلی فشرده مطرح میکند. ما میتوانیم با طرح این خواست مردم را گرد آوریم و مبارزه شان را جهت دهیم. جهت دادن به مبارزه توده ای یک امر ضروری است. در غیر اینصورت جنبش های اجتماعی دیگر به آن جهت خواهند داد. این مطالبه به ما کمک میکند که ایستگاه های توقفی که طبقات دیگر و جنبش های دیگر میکوشند در مقابل مبارزه مردم قرار دهند را کنار زنیم. این خواست بسیار روشن است. نمیتوان هر چیز دیگری را به راحتی با آن مترادف کرد. نمیتوان یک جمهوری اسلامی از نوع دوم یا رژیم سلطنت را به آن الصاق کرد. اهمیت این شعار و منشور ده ماده ای که عملا این شعار را در شکلی کلی باز میکند در این است. جهت دادن به جنبش اعتراضی مردم، تعمیق قطب بندی های سیاسی درون آن و حاشیه ای کردن جریانات و جنبش هایی که میخواهند مبارزه مردم را به تخت پرشی برای به قدرت رسیدن خود بدل کنند .

جنبش و خیزشی که این شعار را به هویت خود بدل کند رهبری طبقه کارگر و کمونیسم کارگری را پذیرفته است. مرگ بر جمهوری اسلامی و زنده باد آزادی، برابری، رفاه چکیده خواست مردم و جهتی است که مبارزه مردم باید بخود بگیرد. این منشور تسهیل کننده این هدف است .

یک دنیای بهتر: این منشور چگونه میتواند چهارچوبی برای اعتراضات و خواستهای مردم بپاخواسته در ایران باشد؟ چه میتوان کرد؟ چه باید کرد؟

آذر ماجدی: حزب باید بکوشد بطرق مختلف این خواست را باصطلاح بر سر زبانها بیاندازد. این خواست پیش از این هم در اول ماه مه 1387 در سنندج طرح شده است. باید بکوشیم که این خواست وسیعا گسترش یابد. این خواست باید در مجامع عمومی کارگری طرح شود. اگر موفق شویم که این مطالبه را به یکی از مطالبات اساسی مردم بدل کنیم، توانسته ایم قدم های بزرگی به پیش رویم. باید توجه داشت که در شرایط یک خیزش عمومی شعارها سریعا همگانی میشوند. کاری که در شرایط عادی به زمان و تلاش بسیار زیاد احتیاج دارد در شرایط تلاطم و اعتلای سیاسی میتواند یک شبه انجام گیرد. این خواست برای عموم مردم جذابیت دارد. حرف دلشان را مطرح میکند. بنظرم ما میتوانیم با کمی تلاش این شعار را به یکی از شعارهای اساسی مردم بدل کنیم .

ما باید برای جلب هر چه وسیعتر مردم و حتی جریانات سیاسی به اتخاذ این منشور تلاش کنیم. هر چه این مطالبه و منشور وسیعتر پخش و اتخاذ شود، راحت تر میتوان جریانات و جنبش های ملی – اسلامی و ناسیونالیستی را منزوی کرد. جالب اینجاست که فی الحال حزب کمونیست کارگری مفاد این منشور را (البته بدون ذکر ماخذ) مطرح کرده است. این حزب که ابتدا 5-6 خواست را بعنوان خواست های فوری مردم اعلام میکرد، بلافاصله پس از انتشار منشور 6 خواست را به ده افزایش داد و بیانیه ده خواست مردم را منتشر کرد. این خود بیانگر صحت سیاست حزب ما است .

یک دنیای بهتر: برای پیشبرد این منشور در سطح خارج از کشور چه میتوان کرد؟

آذر ماجدی: این منشور بما کمک میکند تا تصویر واقعی مبارزه و خیزش مردم را به جهانیان نشان دهیم. رسانه ها و تحلیل گران رنگارنگ سیاسی که مورد پرسش این رسانه ها قرار میگیرند، یک تصویر سطحی و غیر واقعی از خواست و مبارزه مردم ارائه میدهند. اینها بر مبنای همان شعارهایی که مردم در تظاهرات خود مطرح کرده اند این مبارزه را باصطلاح تحلیل میکنند. شعارهایی که بیش از آنکه بیانگر خواست مردم باشد،  بیانگر توازن قوای موجود در جامعه است. این تحلیل گران یا آنقدر سطحی اند که از خراشیدن سطح و نگاه انداختن به عمق مبارزه مردم عاجز اند و یا اینکه یک هدف سیاسی معینی را برای مهندسی افکار عمومی به پیش میبرند .

این وظیفه ما است که تصویر واقعی مبارزات مردم و خواست های آنها را به جهانیان بشناسانیم. این منشور ابزاری بسیار مفید در این راستا است. با طرح این منشور ما میتوانیم به دنیا اعلام کنیم که خواست مردم ایران نه یک جمهوری اسلامی با ریاست جمهوری موسوی، بلکه آزادی، برابری و رفاه است.  بعلاوه این منشور بما امکان میدهد تا همبستگی بین المللی را بر مبنای آن نسبت به جنبش مردم جلب کنیم. کمیته های همبستگی بین المللی با جنبش مردم علیه آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی را وسیعا تشکیل دهیم. مبارزات آزادیخواهانه مردم فی الحال به یک موج وسیع همبستگی بین المللی دامن زده است. ما با این منشور میتوانیم این همبستگی را نیز جهت مند و رادیکالیزه کنیم . *