پیام به زنان
سازمان آزادی زن، سازمان شما است !

زنان
مبارزات شما علیه رژیم زن ستیز اسلامی تحسین و احترام جهانیان را برانگیخته است. دنیا با حیرت و هیجان مبارزات شما را دنبال میکند. جنگ و گریز خیابانی شما با اوباش اسلامی، شجاعت قابل تحسین تان در رودرویی با سپاه چاقو کش اسلام و مقاومت بی نظیرتان در مقابل سرکوب و خشونت، بیانگر عمق آزادیخواهی شما است. اکنون دیگر ناآگاه ترین و کودن ترین "ایران شناسان" نیز به این حقیقت پی برده اند که ایران یک جامعه اسلامی نیست و مردم در ایران خواهان آزادی، برابری و خلاصی از رژیم اسلامی اند. حضور وسیع زنان در پیشاپیش صف مبارزه علیه  رژیم اسلامی وجود یک جنبش وسیع و توده ای برای آزادی زن را به تثبیت رساند. آزادی زن به سمبل جنبش مردم علیه رژیم اسلامی بدل شده است. تصادفی نیست که ندا، زن جوان و شجاعی که در خیزش مردم، در خیابان مورد اصابت گلوله اوباش اسلامی قرار گرفت و جان خود را از دست داد، به سمبل جنبش مردم علیه رژیم اسلامی بدل میشود .

سی سال مقاومت در برابر این رژیم زن ستیز و قاتل، سی سال جنگ و گریز با سربازان اسلام بر سر حجاب و ابتدایی ترین حقوق انسانی، زنان را آبدیده کرده است. تصاویر تغییر یافته اند. سی سال پیش اوباش حزب اللهی در خیابان ها به زنان سنگ پرتاب میکردند و هوار میکشیدند: "یا روسری یا توسری!" با این فرمان رژیم اسلامی پایه های حکومت جنایت خود را تحکیم کرد. امروز زنان و دختران جوان بسوی این اوباش سنگ پرتاب میکنند و فریاد میکشند: "مرگ بر دیکتاتور!" با این شعار، زنان بر اندام رژیم ضد زن اسلامی رعشه مرگ میاندازند.
 
زنان
در مقابل شجاعت، مقاومت و استقامت تان سر تعظیم فرود میاوریم. فداکاری های شما در این روزهای سخت و هیجان انگیز امید به یک آینده انسانی و یک دنیای بهتر را در قلب های میلیون ها نفر زنده کرده است. این بهای گزافی که برای آزادی و برابری می پردازید باید تضمین کننده یک جامعه آزاد و بری از هرگونه تبعیض و نابرابری باشد. جنبش آزادی زن به سازمان خود نیاز دارد. سازمانی که نماینده خواست ها و امیال آن باشد؛ سازمانی که تقلیل گرا نیست؛ سازمانی که به هیچ چیز کمتر از آزادی بی قید و شرط و برابری کامل رضایت نمیدهد. اکنون زمان آن رسیده است که سازمان آزادی زن را در ایران گسترش دهيد و در آن متشکل شوید تا با هم آپارتاید جنسی را به زیر کشیم، مردسالاری را جارو کنیم و آزادی و برابری کامل زنان را برقرار سازیم. تمام آزادی و تمام برابری خواست ما و حق ما است. هیچ تقلیل و سازشی را بخاطر هیچ مصلحتی چه ملی- میهنی چه مذهبی نمی پذیریم .

 

زنده باد آزادی زن

آذر ماجدی
رئیس سازمان آزادی زن
اول ژوئیه 2009