در توضیح بیانیه و منشور حزب برای
 "آزادی، برابری و رفاه "

یک دنیای بهتر: دفتر سیاسی حزب بیانیه ای در مورد "منشور آزادی، برابری و رفاه" صادر کرده است. در این منشور مطالبات معینی در ده ماده در چهارچوب "آزادی، برابری و رفاه" بیان شده اند. هدف از ارائه چنین منشوری چیست؟ نقش و جایگاه این منشور در تحولات حاضر کدام است؟

علی جوادی: منشور "آزادی، برابری و رفاه" فشرده خواستهای عاجلی است که باید به  پرچم مطالباتی مردم در این شرایط مشخص تبدیل شود. این منشور بیان مشخص و قالب معینی به مطالبات پایه ای و فوری مردم میدهد که در موجزترین سطح با خواست "آزادی، برابری، و رفاه" بیان شده است. ده ماده ای است که بیان روشنی به خواستهای فوری مردمی میدهد که برای آزادی و رهایی مبارزه میکنند .

"آزادی، برابری، رفاه" همانند شعار "نان، صلح، آزادی" است که بلشویکها با توسل به آن در جریان تحولات روسیه توانستند در زیر این چتر توده های مردم زحمتکش را به سمت اهداف و خواستهای خود کانالیزه کنند . در شرایطی که گرایشات و جنبشهای متفاوت اجتماعی و طبقاتی میکوشند رنگ و سیاست و شعائر خود را به حرکت اعتراضی مردم بپاخواسته بزنند، در شرایطی که جریان اصلاح طلب حکومتی و ملی اسلامی ها میکوشند خواست تجدید مضحکه انتخابات را به مردم معترض حقنه کنند و این اعتراضات را در مجرای جنگ جناحهای رژیم اسلامی و اصلاح هیولای اسلامی کانالیزه کنند، در شرایطی که جریانات ناسیونالیست عظمت طلب تلاش میکنند گذشته و نکبت سلطنتی را به مردم وعده دهند، حزب اتحاد کمونیسم کارگری با منشور خود تلاش میکند خواستهای فوری و عاجل مردم را مشخص، روشن و غیر قابل تفسیر و دقیق بیان کند و آن را به پرچم اعتراضی خودشان تبدیل کند .

ما میخواهیم که این پرچم در همه جا به اهتزاز در آید. ما میخواهیم که کارگران، زنان و جوانان در تجمعات خود به توده های مردم و جامعه جهانی و تمامی حکومت گران اعلام کنند که "آزادی، برابری، رفاه" حق مسلم ماست. بیان خواستهای ماست. ما میخواهیم همانطور که این پرچم در اول ماه سنندج سال ۸۷ به اهتزاز در آمد، به خواست همگانی تبدیل شود .

یک دنیای بهتر: "آزادی، برابری، حکومت کارگری" یک شعار استراتژیک حزب اتحاد کمونیسم کارگری است. تفاوت و تشابه این شعار استراتژیک حزب با شعار "آزادی، برابری و رفاه" چیست؟ آیا شعار استراتژیک حزب تخفیف داده نشده است؟

علی جوادی: تخفیفی در شعارهای استراتژیک حزب داده نشده است. بخشی از مطالبات فوری و عاجلی که همواره بخشی از مطالبات اصلاحی برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری بوده اند در چهارچوب و قالب معینی دسته بندی و ارائه شده اند .

"آزادی، برابری، حکومت کارگری" چکیده اهداف و سیاستهای سوسیالیستی و کارگری حزب در مبارزه بر سر قدرت سیاسی و آلترناتیو حکومتی ماست. اما در کنار این شعار استراتژیک ما همواره شعارهای تاکتیکی و مطالباتی معینی را هم مطرح کرده ایم. ما تاکید کرده ایم که این موازین اگر چه در قیاس با موازینی که حتی در پیشرفته ترین جوامع کنونی حاکم است به میزان زیادی رادیکال و ایده آل جلوه گر میشوند در حقیقت امر بخش کوچکی از حقوق و آزادیهایی را در بر میگیرند که در یک جامعه کمونیستی به کامل ترین شکل تحقق خواهد یافت. خواستهای مندرج در منشور "آزادی، برابری، رفاه" هسته اصلی حقوق پایه ای حقوق مردم ایران است که حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای اجرای آن تلاش میکند .

منشور "آزادی، برابری، رفاه" جایگزینی برای شعار "آزادی، برابری، حکومت کارگری" نیست. شعار تاکتیکی است که در کنار و به موازات شعار استراتژیک حزب ما مطرح میشود. ما هم برای تحمیل اصلاحات به نظام موجود مبارزه میکنیم و هم برای تحمیل تغییرات پایه ای که متضمن نابودی بنیادهای ضد انسانی و خشن این نظامهای طبقاتی است .

یک دنیای بهتر: ویژگی مطالبات مطرح شده در این منشور چیست؟ چرا این مطالبات و چرا نه سایر مطالبات کمونیستی در هر کدام از این قلمروها؟

علی جوادی: نظرات در این زمینه میتواند متفاوت باشد. میتوان مطالبات دیگری را هم به این مجموعه اضافه کرد. اما دفتر سیاسی حزب بر این مجموعه مطالبات بطور ویژه ای تاکید داشت. این مطالبات در برگیرنده اساسی ترین خواستهای فوری ما در زمینه: ۱- حقوق و آزادیهای فردی و مدنی، ۲-برابری و رفع تبعیض در عرصه حقوقی و سیاسی، و ۳-کار و رفاه اجتماعی است .

منشور در قلمرو "آزادی" به پنج مطالبه محوری میپردازد: جدایی دین از دولت، آزادیهای بی قید و شرط سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی پوشش، و مجازات آمرین و عاملین جنایت علیه مردم. در قلمرو "برابری" به دو مساله اساسی پرداخته شده است: برابری کامل و بی قید و شرط زن و مرد، لغو حجاب، لغو جداسازیها در تمامی شئون، و برابری حقوقی و مدنی همه شهروندان مستقل از جنسیت، تابعیت و ملیت و مذهب. در زمینه "رفاه" به مساله حداقل دستمزد و مبنای کنونی آن، بیمه بیکاری مکفی، و بیمه درمان و مسکن مناسب پرداخته شده است .

این مطالبات فشرده مطالبات ما در این شرایط است. برنامه "یک دنیای بهتر" در جامع ترین شکلی کلیه مطالبات ما را مطرح کرده است. حزب ما در پس یک انقلاب کارگری تمامی این مفاد را به فوریت به اجراء خواهد گذاشت .

یک دنیای بهتر: بیانیه حزب تاکید میکند که تحقق این مطالبات منوط به سرنگونی رژیم اسلامی است. با این حساب چرا خواست سرنگونی در این مطالبات گنجانده نشده است؟ چرا حکومت مطلوب در تحقق این مطالبات در خود منشور قید نشده است؟

علی جوادی: دقیقا، از نقطه نظر ما تحقق این اهداف در خود مستلزم سرنگونی رژیم اسلامی است. این مساله را ما در بخش بیانیه حزب مشخص کرده ایم. تاکید کرده ایم. توهمی هم نداریم. رژیم اسلامی در مقابله و ضدیت خونین با چنین مشخصات سیاسی تعریف شده است. اما منشور "آزادی، برابری، رفاه" بیان عاجل مطالبات ما در مقابل هر حکومت و دولتی است که تن به چنین مطالباتی نداده است. جمهوری اسلامی رژیم سیاسی کنونی است که هر گونه خواست و مطالبه مردم را وحشیانه سرکوب میکند. با دست به دست شدن قدرت میتوان تصور کرد رژیمهای دیگری مانع تحقق این مطالبات مردم شوند. از این رو این شرط تحقق مطالبتمان را در بخش بیانیه ذکر کرده ایم و نه در خود منشور .

یک دنیای بهتر: تلاشهای حزب برای تبدیل این مطالبات به خواست اعتراضی مردم چیست؟ چه اقداماتی مد نظر هستند؟

علی جوادی: ما در حال حاضر شاهد نمونه هایی از برافراشتن این مطالبه در سطح جامعه بوده ایم. این پرچم همانطور که اشاره کردم در اول ماه مه ۸۷ در سنندج برافراشته شد. انتظار ما آن است که این خواستها به پرچم مطالباتی توده های مردم زحمتکش تبدیل شود. نوع و چگونگی ابتکاراتی که میتواند در ارائه و پیشبرد این منشور میتوانند اتخاذ شوند، متنوع و گسترده اند. ما مجامع عمومی کارگری را فرامیخوانیم که این خواستها را به پرچم مطالبات فوری خود تبدیل کنند. ما از تشکلات توده ای و اجتماعی میخواهیم که این منشور را به پرچم خواست خود تبدیل کنند. ما از همه جوانان کمونیست و آزادیخواه میخواهیم که این منشور را در گسترده ترین سطح در جامعه منعکس کنند. کاری باید کرد که رسانه های مغرض و حافظ وضع حاکم نتوانند این خواست پایه ای مردم را انکار کنند. بگذار جامعه جهانی بداند که مردم ایران خواستهای فوریشان چیست . *