تظاهرات در مقابل سفارت جمهورى اسلامى در اتاوا

زمان: جمعه ١٢ جون ٢٠٠٩، از ساعت ٩ صبح
مكان: مقابل سفارت جمهورى اسلامى در اتاوا
245 Metcalfe St

 

كارگران و مردم محروم ايران هيچگونه نفعى در مضحكه انتخاباتى جمهورى اسلامى و بقاى اين رژيم نداشته و نخواهند داشت!

ايرانيان مقيم كانادا،
اين را همه ميدانيم كه رژيم جمهورى اسلامى از سركوبگرترين، ضدكارگرترين و زن ستيز ترين حكومتهاى سرمايه دارى در  جهان امروز است. "انتخابات" اين رژيم توهينى به كل مردم ايران و آزاديخواهان جهان است. در يك جامعه هفتاد ميليونى چهار نفر و آنهم افرادى كه خود از آمرين و مجريان جنايات اين رژيم بوده اند را به عنوان "انتخاب" در مقابل كارگران و مردم به تنگ آمده ايران قرار داده اند. به "انتخابات" اين رژيم نه تنها بايد قاطعانه نه گفت بلكه بايد هر جا و همه جا به آن اعتراض كرد و در مقابلش ايستاد.

كارگران و مردم ستمكشيده در سرتاسر ايران خوب ميدانند كه در فرداى اين نمايش انتخاباتى باز هم بيحقوق تر و محروم تر خواهند شد چرا كه ٣٠ سال حكومت جمهورى اسلامى و رئيس جمهورهاى مختلف آن را شاهد بوده اند و بجز افزايش محروميت، فقر، فساد، تبعيض، ستم، سركوب و كشتار چيز ديگرى نديده اند.      

"كارزار پشتيبانى از مبارزات كارگرى در ايران" همگام با كارگران و انسانهای آزاده، احزاب و جريانات چپ و مترقى از عموم دعوت ميكند که در اين حرکت اعتراضی عليه مضحكه انتخاباتى جمهورى اسلامى شرکت نمايند.   (وسايل نقليه جهت رفت و برگشت موجود است. لطفا با آدرسهاى زير تماس بگيريد).

سرنگون باد رژيم ضد كارگر جمهورى اسلامى

کارزار پشتيبانی از مبارزات کارگری در ايران - تورنتو

آدرسهاى تماس با كارزار:


mehdi1871@yahoo.com

babakyazdi@yahoo.com

irankargaran@yahoo.com                 

pjahan@yahoo.com     

faridcp@yahoo.com

 

تلفن: 647-449-4120  و       416- 997-2945