آموزش و پرورش منطقه 13 تهران
دستمزدهای پرداخت نشده، اخراج کارکنان!

بنا به خبر دريافتى٬ 170 نفر از کارکنان خدماتی آموزش و پرورش منطقه 13 تهران واقع در خیابان پیروزی٬ تاکنون موفق به دریافت دستمزدهای مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه خود نشده اند. این 170 نفر طرف قرارداد شرکت پیمانکاری سپیده یاس یکی از شرکتهای تامین کننده نیروی انسانی آموزش و پرورش هستند.

اعتراض و پی گیریهای مکرر این کارکنان زحمتکش تاکنون نتیجه ای نداده و این نیروها همچنان برای نقد نمودن دستمزدهایشان با دریافت جوابهاى سر بالا، امروز و فردا و تهدید همچنان بین شرکت انگل پیمانکاری سپیده یاس و اداره آموزش و پرورش منطقه 13 سرگردانند. طی روزهای گذشته نیز 8 نفر از این کارکنان خدماتی به دستور آموزش و پرورش منطقه 13 در حالیکه هنوز دستمزدهای فروردین و اردیبشت خود را دریافت ننموده اند از کار اخراج شده اند! مسئولین آموزش و پرورش در جواب این کارکنان اخراجی با گستاخی گفته اند پول نداریم، نیرو هم نیاز نداریم!

کارکنان خدماتی آموزش و پرورش٬ که بعنوان کارگر و نظافتچی قراردادی سفید امضا از طریق شر کتهای پیمانکاری با دستمزدهای 264 هزار تومانی مشغول به کارند٬ در زمره محروم ترین کارگران زحمتکشی هستند که در ازای کار سنگین هیچ حق و حقوق و امنیت شغلی برایشان  موجود نیست. بسيار ضرورى است که معلمان و فرهنگيان که خود بخشى از طبقه کارگراند در اعتراضات و حق خواهى شان از کارکنان خدماتى آموزش و پرورش دفاع کنند. متاسفانه رويه تنگ صنفى و مسئله هر بخش زيادى دارد مطرح ميشود و اين سياست گرايشات راستى است که تاکنون بيشتر اعتراضات معلمان را به کج راهه برده اند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٣ خرداد ١٣٨٨– ٣ ژوئن ٢٠٠٩