"انتخابات" و خارج کشور
پرچم "نه" به جمهورى اسلامى را برافراشته تر کنيم!

بار ديگر سفارتخانه هاى رژيم اسلامى٬ نهادهاى "اقتصادى" و "فرهنگى" که توسط رژيم هدايت ميشوند٬ نيروهاى اپوزيسيون طرفدار رژيم٬ ژورناليستها و رسانه هاى محلى و بين المللى٬ و حتى دولتهاى غربى با درجه اى احتياط ديپلماتيک وارد بازى مضحک "انتخابات" رژيم اسلامى شده اند. جمهورى و نهادهايش در بيش از ١۶ کشور تلاش متمرکزى را شروع کردند که ايرانيان مقيم خارج را پاى صندوقهاى "راى" بکشند. مضاف بر سفارتخانه ها در جاهائى زمزمه گذاشتن صندوقهاى "راى" در مراکز ايرانيان شنيده ميشود. همان طيفى که در خارج در دوره خاتمى به جوش و خروش افتاده بود  بار ديگر به خط شدند. تفاوت اينست که ادبيات و تبليغات شان را با کانديدهاى حکومتى هماهنگ کردند و ضد تبليغاتشان را عليه مخالفين حکومت مرتجع اسلامى با تکيه به ادبيات ضد کمونيستى عهد عتيق تشديد کرده اند.

جمهورى اسلامى هيچوقت روى "آرا" ريخته شده در خارج کشور حسابى باز نکرده است. هيچوقت "آرا" چند ده نفر در هر کشور٬ که عمدتا يا ابواب جمعى رژيم و دانشجوى بورسى اند و يا توده اى و اکثريتى هاى هميشه طرفدار حکومت اسلامى٬ تاثيرى در "نتيجه انتخابات" نداشته است. هدف سياسى اين اقدام حکومت اسلامى و طرفدارانش مهمتر است. هدف اينست که جمهورى اسلامى را "دولت ايران" و رئيس اوباشان حکومتى را "منتخب مردم" جلوه دهند. هدف اينست که صف مخالفت با حکومت اسلامى و خط مشى سرنگونى طلبى و انقلابيگرى را حاشيه اى کنند. اين جماعت نقش شان اينست که چهره تروريستى و سرکوبگر و ضد جامعه جمهورى اسلامى را در متن سياست بند و بست با دولتهاى غربى روتوش کنند. براى اين هدف سياسى از ناسيوناليسم و "ايرانيگرى" و "وطن" گرفته تا بالماسکه "تغيير" و "ما ميتوانيم" اسلامى و زنان سمبل آپارتايد اسلامى بکار گرفته ميشود. براى اين جماعت٬ مستقل از اينکه طرفدار کدام اوباش حکومتى هستند و حتى عليه همديگر چه ميگويند٬ هدف اصلى تر نفس "اهميت انتخابات" رژيم اسلامى و نفس مقابله با مخالفين اين حکومت است.

خود رژيم اسلامى و سفارتخانه هايش در ماههاى اخير تلاش فشرده اى را براى حضور مجدد در کشورهاى مختلف شروع کرده است و تعدادى سايت و راديوى محلى و روزنامه بازارى را در اختيار گرفته و خريده است. اين نهادهاى مفلوک براى دريافت سکه اى چرکين تريبون شان را در اختيار رژيم گذاشته اند و وقيحانه عليه مخالفين حکومت اسلامى شانتاژ ميکنند. همه اين اقدامات مقدمات مضحکه "انتخابات" بود. اميدوارند در دعواى قديمى حکومت اسلامى و اپوزيسيون و کارگران و مردم انقلابى و آزاديخواه سنگرهائى را در خارج کشور فتح کنند. بايد تلاش رژيم اسلامى براى حضور علنى در خارج و برپائى مضحکه "انتخابات" اش را در اين چهارچوب ديد و دراين چهارچوب به تقابل آن رفت.

مسئله کليدى اينست که جنگ ما مردم آزاديخواه با جمهورى اسلامى تمام نشده و ادامه دارد. "نه" گفتن به تماميت اين حکومت و منافع سياسى و اقتصادى اى که نمايندگى ميکند ثقل تقابل ماست. ما ميگوئيم بايد رژيم اسلامى سرمايه داران را انداخت و سفارتخانه هايش را در خارج بست. طرفداران حکومت ميگويند بايد "ترس مردم از حکومت و ترس حکومت از مردم را ريخت"! "بايد باهم بود"! همين هدف با حکومت فقر و اختناق بودن دليل نبودنشان با طبقه کارگر و اکثريت مردم محروم است. اينها با حکومت جنايتکار اسلامى به زبان "تعامل" و احترام حرف ميزنند و با اپوزيسيون انقلابى و کمونيست با زبان اتهام و بد دهنى! تمام تبليغات و تلاشهاى توطئه گرانه شان در خدمت اينست که موانع رژيم را کنار بزنند و مانع را مخالفين و انقلابيون ميبينند. سياست ما جنگ با رژيم اسلامى و جدل با اپوزيسيون از جمله هواداران مفلوک شان است. مقابله با حضور جمهورى اسلامى در خارج٬ ادامه تلاش ما در داخل براى سرنگونى آنست.

يک سياست انقلابى و مسئولانه در خارج کشور بسيج هرچه گسترده تر مخالفين سياسى و مردم آزاديخواه و سکولار عليه مضحکه "انتخابات" و حمايت قدرتمند از جنبش طبقه کارگر و مردم آزاديخواه است. حزب اتحاد کمونيسم کارگرى براى پيشبرد اين سياست در خارج کشور عموما و در فرجه "انتخابات" خصوصا تلاش ميکند. مخالفين حکومت اسلامى و ايرانيان پيشرو عليرغم هر اختلاف و تفاوتى ضرورى است در تلاشى هماهنگ مانع حضور رژيم اسلامى در خارج کشور شوند. ما جريانات سياسى مخالف و مردم آزاديخواه را به اجتماعات مقابل سفارتخانه هاى رژيم اسلامى در ٢٢ خرداد برابر با ١٢ ژوئن دعوت ميکنيم. راه نجات جامعه ايران با جمهورى اسلامى غير ممکن است. اين حکومت جنايتکاران حرفه اى را بايد سرنگون کرد. در روز "انتخابات" پرچم "نه" به جمهورى اسلامى را برافراشته تر کنيم!

 
مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٢ خرداد ١٣٨٨– ٢ ژوئن ٢٠٠٩