تهاجم فاشیستی
به شهروندان افغانستانی محکوم است!

بنا به خبر دريافتى٬ طبق دستور و بخشنامه کتبی ارسالی از اداره کل اطلاعات و اماکن نیروی انتظامی به کلیه کلانتریهای تهران٬ از روز دوشنبه چهارم خرداد ماه طرح جمع آوری و دیپورت شهروندان افغانستانى به طور گسترده شروع شده است. پیرو این دستورالعمل و دستور سرکلانتریها٬ سهمیه٬ یعنی تعداد شهروندان افغانی را که هر کلانتری باید روزانه  دستگیر نموده و تحویل دهند نیز مشخص شده است! مجریان این طرح ضد انسانی که ماموران و مزدوران نیروی انتظامی هستند.

روش کار اين مزدوران به اين ترتيب است که در طول روز محل کار و زندگی کارگران افغان را بخصوص ساختمانهای در حال احداث و مراکز جمع آوری زباله و غيره را در سطح شهر تهران شناساسایی ميکنند. سپس هر روز از ساعت 4 تا 5 صبح در حالیکه کارگران محروم و خسته افغان در خواب هستند٬ بطرز وحشیانه ای به مراکز کار و استراحت کارگران حمله ور شده و ضمن هتک حرمت، ضرب و شتم و کتک کاری اقدام به دستگیری و بازداشت این انسانهای بی پناه ميکنند و با تحقير و بی احترامی هر چه تمام آنها را روانه بازداشت گاهها مینمایند.

کارگران افغان که به دلیل محرومیتهای شدید اجتماعی حتی از داشتن یک حساب پس انداز عادی بانکی نیز محرومند٬ به ناچار بخشی از دستمزدهای ناچیز خود را که با تحمل گرسنگی و فقر و کار سنگین و طاقت فرسا و پرخطر در نزد خود پس انداز کردند که برای خانواده های چشم انتظارشان در افغانستان بفرستند٬ در این روزها این اندوخته های ناچیز هم از گزند ماموران اوباش حکومت اسلامی در امان نمانده و هدف چپاول و دزدی قرار گرفته است. در بسیاری از موارد نیروهای اوباش انتظامی در مقابل آزادی شهروندان افغان به اخاذی و خالى کردن جيب اين محرومان مبادرت ميکنند. تاراج اين کارگرام محروم و بيحقوق شغل کثيف اين مامورين مزدور اسلامى است.

کارگران افغانی ارزانترین و خاموش ترین بخش طبقه کارگر ايران هستند که توسط کارفرماهاى حريص و دولت و نيروهاى سرکوب مرتبا چاپيده ميشوند و زير فشار و سرکوب و تهديد قرار دارند. اين کارگران در حال حاضر در سطح شهر تهران بخصوص در زمینه احداث ساختمانها و آپارتمان و انواع شرکتهای انگل ساختمانی و راه سازی و همچنین طرح جمع آوری زباله با همه آلودگیها و خطراتش به کار گرفته می شوند. ساختمانهای نیمه کاره و در حال احداث تهران محل کار و استثمار وحشیانه، محل زند گی و استراحت و حوادث کار و قتلگاه خونین کارگران زجر کشیده افغان است.

حمايت سياسى و بعضا عملى کارگران ايران بويژه در مراسمهاى اول مه و دفاع از حقوق شهروندى هم طبقه ايهاى متولد افغانستان٬ يک طرف تصوير است و رفتار بورژوازى و دولت اسلامى و سرکوبگرانش و ناسيوناليستهاى فاشيست يک طرف ديگر تصوير. کارگران و مهاجرين در ايران يکى از شاخص هاى مهم شناخت جريانات و نيروهاى سياسى است. مردم آزاديخواه و بويژه کارگران پيشرو بايد مرتبا در دفاع از اين بخش محرومتر طبقه کارگر حرف بزنند و اقدامات لازم را بعمل بياورند. همه افراد موسوم به "مهاجر" در ايران از نظر طبقه کارگر شهروند محسوب ميشوند و بايد از حقوق کامل شهروندى برخوردار باشند. اين يک رکن سياست انترناسيوناليستى و سوسياليستى طبقه کارگر است. 

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۶ خرداد ١٣٨٨– ٢٧ مه ٢٠٠٩