حضور مجدد تروریستهای اسلامی در گوتنبرگ سوئد

ايرانيان آزاديخواه!
بنا به اطلاعيه سفارت رژيم اسلامى در استکهلم قرار است عوامل رژیم اسلامی  در روزهاى 29 و 30 مای به شهر گوتنبرگ اعزام شوند تا به گفته خودشان بار دیگر به "ايرانيان عزيز" خدمات ارائه کنند! اولین هیات " مامورین کنسولی" در روزهای 18 و 19 مارس در محل خانه مردم باککا، با اعتراض گسترده اپوزیسیون رژیم و ایرانیان آزادیخواهِ شهر گوتنبرگ روبرو شد. عوامل رژيم اسلامى حتى نتوانستند با وجود حمايت نيروى پليس، مثل آدميزاد وارد سالن و یا از آن خارج شوند. جالب توجه است که ماموران رژیم اسلامیِ ضد زن، از ترس مفتضح شدن مجدد، این بار میخواهند بعد از استقرار درهتل واقع در ساختمان Göteborg mässan خود را پنهانی به یکی از سالنهای همان محل  برسانند.

 شهلا نوری، در نامهِ سرگشاده ای به تاریخ 26 مای 2009 از مسئولین  Göteborg & Co ، خواسته بود که قرارداد اجاره محل مورد نظر را لغو کنند. یکی از مسئولان مربوطه در یک تماس تلفنی توضیح داد که این محل بطور مستقیم از Göteborg mässan  کرایه شده است. مسئول مربوطه طی یک نامه کتبی اینچنین اعلام کرد: ما هیچ موضعگیری سیاسی در مورد مشتریان خود اتخاذ نمی کنیم. سفارت ایران مشتری ما است و در این مورد بخصوص سالنی را هم برای مدت 2 روز در اختیار سفارت ایران قرار داده ایم تا بتوانند به ایرانیان مقیم غرب کشور سوئد خدمات مربوط به ویزا ارائه دهند.

عوامل جمهورى اسلامى، زیر پوشش ارائه خدمات کنسولى در صدد هستند تا پروژه های رژیم را در بین مهاجرین کشورهای اسلامزده سازماندهی و زمینه رشد رعب و وحشت از حضور اسلام سیاسی را گسترش دهند.

 سياست ما مبارزه با رژیم آپارتاید جنسی در داخل و خارج کشور است. ما تلاش ميکنيم جامعه را عليه بساط رژيم اسلامى از سفارتهايش تا قوانین ارتجاعى شریعه اش بسيج کنيم. ما مردم آزاديخواه و مخالفين جمهورى اسلامى در گوتنبرگ را دعوت ميکنيم که ساعت 9 صبح روزهای 29 و 30 مای در محل اعلام شده Mässans Gata 8, Göteborgاين هيات حضور بهم رسانند.

 

سازمان آزادى زن
2009/05/27