کارگر زندانى آزاد بايد گردد!

١- محمد اشرفی ٢- سعید یوزی ٣- یونس ارژنگ ۴- مهدی شاندیز فراهانی ۵- صالح کیا آبادی ۶- جعفر عظیم زاده ٧- منصور حیات غیبی ٨- شاپور احسانی راد ٩- علی رضا ثقفی ١٠- غلامرضا خانی ١١- سیروس فتحی ١٢- مریم محسنی ١٣-  پروانه قاسمیان ١۴- فاطمه شاه نظری ١۵- شریفه محمدى ١۶- محمد فرجی ١٧- فرج الله سعدی ١٨- سید جواد موسوی ١٩- محسن ثقفی ٢٠- بهروز خباز ٢١- فایق کیخسروی ٢٢- زانیار احمدی ٢٣- نجما رنجبران ٢۴- علی معدب ٢۵- سعید سجودی ٢۶- جمال سید علی ٢٧- سیروس رهیاد ٢٨- حمید قربانی ٢٩- امید شفیعی ٣٠- یکزاد زنگنه ٣١- امیر یعقوبعلی ٣٢- کاوه مظفری ٣٣- پوریا پیش تازه ٣۴- طاها ولی ‌زاده ٣۵- جلوه جواهری ٣۶- افسانه عظیم زاده ٣٧- حسین میر بهاری ٣٨- مریم میر بهاری ٣٩- احمد داوودی ۴٠- مریم یمینی ‌فر ۴١- لاله محمدی ۴٢- فاطمه اقدامی ۴٣- حمید یعقوب علی ۴۴- محمد احسان ۴۵- نسرین علیزاده ۴۶- بهرام (عیسی) عابدینی ۴٧- غلامرضا رجبی ۴٨- سجاد سبزعلی پور ۴٩- مسعود لقمان ۵٠- بهناز فرمانبر ۵١- میثم جعفر نژاد ۵٢- اسدالله پور فرهاد ۵٣- علیرضا فیروزی ۵۴- هما اژدرنیا ۵۵- حمید خادمی ۵۶- عین اله بصیری ۵٧- آیسان زرفام ۵٨- احمد داوودی ۵٩- محمد لطفی ۶٠- خوشبخت ۶١- بهنام ۶٢- ...