بیانیه اعلام موجودیت حزب اتحاد کمونیسم کارگری

بدینوسیله تشکيل حزب اتحاد کمونیسم کارگری و آغاز فعاليت آن را اعلام ميکنيم.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری يک حزب تمام عیار سياسى مارکسيستى و متعهد به سازماندهى انقلاب اجتماعى طبقه کارگر براى برچيدن نظام سرمايه دارى و برپايى جامعه‌اى نوين مبتنى بر برابرى اقتصادى و اجتماعى، آزادى سياسى انسانها و شکوفايى خلاقيت هاى مادى و معنوى بشرى است. برپایی جامعه سوسیالیستی٬ جامعه ای عاری از طبقات و تناقضات آن٬ جامعه ای كه تكامل آزادانه هر فرد شرط تكامل آزادانه همگان است، امر بلافصل حزب اتحاد كمونیسم كارگری است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری يک حزب انترناسيوناليستى است و براى همبستگى بين المللى طبقه کارگر تلاش ميکند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری براى تحقق اهداف جهانى طبقه کارگر مبارزه ميکند و دفاع از منافع کارگران جهان را وظيفه همیشگی خود ميداند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری به سنت کمونیسم اجتماعى مارکس و منصور حکمت تعلق دارد و پرچمدار نقد اجتماعى و طبقاتى کمونيسم کارگرى به جهان معاصر است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری دفاع از مارکسيسم و آرمان سوسياليسم کارگرى را يک وظيفه اساسى خود ميداند و براى تقويت و گسترش جنبش سوسياليستى طبقه کارگر در سطح جهانى ميکوشد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری معتقد است که پیشرفتهای اقتصادی، علمی، تکنولوژیکی و مدنی تاکنونی جامعه بشری شرایط و ملزومات مادی برای سازمان دادن یک جامعه آزاد، بدون طبقه و بدون استٽمار و ستم، یک جامعه جهانی سوسیالیستی، را هم اکنون فراهم کرده است و طبقه کارگر موظف است به مجرد کسب قدرت سیاسی، اجرای تمامیت برنامه کمونیستی خویش را آغاز کند. در عین حال مادام و هر جا که نظام سرمایه داری برجاست، حزب اتحاد کمونیسم کارگری همچنین برای گسترده ترین و عمیق ترین اصلاحات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبارزه میکند که سطح زندگی و حقوق و آزادیهای توده های وسیع مردم را تا بالاترین حد ممکن بهبود بخشد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری یکی از ارکان جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر است. منافعی جدا از منافع کل طبقه کارگر را دنبال نمیکند. در مبارزه طبقاتی همواره پرچم وحدت و منافع مشترک کارگران سراسر جهان را بر می افرازد. اتحاد کمونیسم کارگری حزبی در برابر سایر احزاب  کمونیست کارگری نیست. حزب اتحاد کمونیسم کارگری همواره و همه جا نماینده منافع کل جنبش کمونیسم کارگری و اتحاد آن حول خط مشى مارکسيستى منصور حکمت است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری حزبی انسانگرا، مدرن٬ دخالتگر و سازمانده است. همفکری در تعیین هدف مشترک و همگامی در مبارزه عملی برای تحقق آن، اصل اساسی در مناسبات داخلی حزب اتحاد کمونیسم کارگری است. گسترده ترین تبادل نظر و همفکری و بیشترین فرجه برای طرح آراء و نظرات مختلف افراد در جریان تصمیم گیری در سطوح گوناگون، در کنار اکید ترین انضباط و همگامی و یکپارچگی عملی در پیشبرد سیاستها و اقدامات مصوب، ارکان تفکیک ناپذیر مناسبات درونی حزب اتحاد کمونیسم کارگری را تشکیل میدهد.

در ايران، حزب اتحاد کمونیسم کارگری براى تبديل طبقه کارگر به يک نيروى قدرتمند اجتماعى و سياسى، برای سازماندهی و رهبری یک انقلاب کارگری، برای تصرف قدرت سیاسی و برقراری فوری یک جمهوری سوسیالیستی و اجرای کلیت برنامه "یک دنیای بهتر" مبارزه میکند. سرنگونى همه جانبه و کامل جمهورى اسلامى يک وظیفه فوری انقلاب کارگری در ایران است. کمونیسم کارگری تنها قطب سیاسی مبشر یک جامعه آزاد، برابر و مرفه در ایران است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری کارگران کمونيست و مبارزان راه سوسياليسم کارگرى و آزادی و رهایی انسان را به پيوستن به صفوف خود فرا ميخواند!  

 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۲۱ مه ۲۰۰۷ – ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۶

اعضا و مشاورین سابق کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران : محمود احمدی، هما ارجمند، جلیل بهروزی، علی جوادی، سیاوش دانشور، نسرین رمضانعلی، پروین کابلی، مریم کوشا، آذر ماجدی، سعید مدانلو