تلویزیون کانال یک کمپین "اعدام نه - زندگی آری" را آغاز کرد. برای امضای این پیتیشن به روی متن زیر کلیک کنید