اطلاعيه خبرى
کارگران گونی بافی سما به اعتصاب خود پایان داد !

روز چهارشنبه کارگران کارخانه گونى بافى مجتمع صنعتی سما، با دست يافتن به بخشى از خواستهاى خود اعتصاب شان را خاتمه دادند. کارگران موفق به دريافت حقوقهای معوقه چهار ماه خود و همچنین  حقوق روزهای پنجشنبه شدند که توسط کارفرما پرداخت  نشده بود. همينطور مزایای کار و سنوات ٩ ماه کار را دريافت کردند.
اما گرفتن اين خواستها در متن اعلام ورشکستگى و تعطيلى کارخانه و منوط به تسويه حساب کارگران بود. يعنى کارفرما و سخنگويانش در اداره کار تلاش کردند مسئله را از دو سر فيصله دهند. هم با پرداخت بخشى از خواستها اعتصاب را پايان دهند و هم آينده شغلى کارگران را با تسويه حساب زير سوال ببرند. بنابراين ساير خواستهاى کارگران تحقق نيافت. از جمله پرداخت کسری حقوق شش ماه، که کارفرما هر ماه پنج هزار تومان نداده بود، و همينطور مسئله بلاتکليفى در اشتغال مجدد. در اين مورد بازرس و رئیس اداره کار به کارگران اعلام کرده است برای شکایت و رسیدگی به سایر خواستها باید کارگران جداگانه به اداره کار مراجعه کنند تا پرونده شکایت کارگران یک به یک بررسی شود. کارگران این تصمیم اداره کار را سردواندن ميدانند و به آن اعتراض دارند. در روزهاى آتى کارگران اين شرکت در مورد چگونگى تداوم اعتراضشان براى نقد کردن کسرى دستمزدها و همينطور اشتغال مجدد تصميم ميگيرند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد كمونيسم كارگری
٢١ دی ماه ١٣٨٦ – ١١ ژانویه ٢٠٠٨