اصلاح يک خبر در باره اجتماع کارگران لاستيک البرز

صبح چهارشنبه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى خبرى مبنى بر سرکوب اجتماع کارگران لاستيک البرز منتشر کرد. منبع خبر ما براى اولين بار از طريق منابع غير حزبى بود. بدنبال کنترل خبر از منابع حزب در تهران صحت اين خبر براى ما زير سوال رفت. بدينوسيله خبر منتشره را تکذيب ميکنيم.

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٧ آذر ١٣٧٨ - ٢٧ نوامبر ٢٠٠٨