عکسهای بهروز کریمی زاده و دانشجویان دستگیر شده در میان شادی و سرور مردم!

امروز چهارشنبه ۲۹ اسفند در ساعت ۹ شب صدها نسخه ازعکسهای دانشجویان زندانی آزادیخواه و برابری طلب، بهروز کریمی زاده، پیمان پیران و علی کانتوری، در اجتماع وسیع مردم از جمله در خیابان فرح و محله غفور و کمربندی پخش شد.

آزادی بی قید و شرط دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب، تلاش برای تامین وثیقه های مالی برای آزادی این عزیزان یک وظیفه حیاتی در شرایط حاضر است. رژیم در صدد است تا به بهانه واهی این عزیزان را همچنان در اسارت خود نگهدارد. 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری ضمن تبریک سال نو، از همه مردم آزادیخواه میخواهد که در سال نو دانشجویان و زندانیان سیاسی را فراموش نکنند. از هر تلاشی برای آزادی این عزیزان کوتاهی نکنند. مبارزه برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی یک عرصه مهم مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی است.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۹ اسفند ۱۳۸۶

مشخصات شماره حساب کمک به تهیه وثیقه رفیق بهروز کریمی زاده

Name: K.H
Sort Code: 40-04-37
Account Number: 01568604
Bank: HSBC
Iban: GB85 MIDL 400 4370 1568 604
BIC: MIDLGB2141K
Adress: HSBC, Muswelhill Broadway, London - England