تجمع اعتراضی کارگران لاستیک البرز وحشيانه سرکوب شد!

بنا به خبر دريافتى٬ در ساعت 10 صبح امروز چهار شنبه 6/9/87 چند صد نفر از کارگران کارخانه لاستیک سازی البرز٬ در حالیکه پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود؛ "ما خواهان بازگشت به کار هستیم!"، "دستمزدهایمان را می خواهیم!" و "بابا نان ندارد!" در مقابل وزارت تعاون حکومت اسلامی سرمایه داران در خیابان ولی عصر تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.

طی هماهنگی مسئولان وزارت تعاون با فرماندهان نیروی انتظامی بلافاصله نیروهای اوباش و مزدور ضد شورش به محل اعزام شده و با بیرحمی و گستاخی به کتک کاری و ضرب و شتم کارگران معترض و سرکوب آنان پرداختند. تجمع اعتراضی کارگران و درگیریشان با پلیس ضد شورش تا ظهر ادامه داشته و تا این لحظه خبری از تعداد کارگران دستگیر شده در دست نیست.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى سرکوب کارگران گرسنه لاستيک البرز را قويا محکوم ميکند. مزدوران سرمايه و دولت اسلامى شان فکر ميکنند با اعدام و باتوم و بگير و ببند ميتوانند کارگران و مردم گرسنه را سرجايشان بنشانند. کارگران البرز اولين بارشان نيست که مورد تهاجم وحشيانه قرار ميگيرند. صحنه هاى امروز بار ديگر نشان داد که مشکل کارگران البرز با تغيير مديريت کارخانه به دولت حل نميشود. اين چماقداران و اوباشى که روى سر و صورت کارگران باتوم ميزنند مزدوران همين دولت اند٬ حافظان سرمايه اند و نانشان را از دسترنج و استثمار کارگران ميدهند. کارگران البرز انواع راههاى قانونى و بيراهه ها را رفتند و به نتيجه اى نرسيدند. اين تجربه اى است که کارگران در هر گوشه ايران دارند و بايد قاطعانه آن را تغيير داد. سياست متکى شدن به دولت در مقابل سرمايه دار خصوصى٬ که سر هر دويشان در يک آخور است٬ سياستى کارگرى نيست و منافع کارگران را منعکس نميکند. کارگران بايد به نيروى خود و همبستگى کارگرى متکى شوند.

حزب از طبقه کارگر ايران ميخواهد در مقابل سرکوب وحشيانه کارگران البرز واکنش درخور نشان دهد. اين رژيم ضد کارگر را بايد با قدرت انقلاب کارگران به زباله دان تاريخ ريخت.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۶ آذر ١٣٨٧ – ٢۶ نوامبر ٢٠٠٨