محمود صالحى آزاد شد!

بنا به خبر کميته دفاع از محمود صالحى٬ امروز ۶ آوريل برابر با ١٨ فروردين٬ محمود صالحى يکى از رهبران کارگرى بعد از تحمل يکسال زندان همراه با مشقت از زندان سنندج آزاد شد. او ميبايست طبق همان حکم بيدادگاه اسلامى٬ که در اساس بى پايه و اساس بود٬ دو هفته پيش آزاد ميشد. محمود صالحى با تنى رنجور و بيمار همواره سلامتى و جانش در زندان در خطر بود و در مواردى به موقعيت بحرانى شديد رفت. اگر تلاشهاى جهانى در دفاع از محمود صالحى نبود٬ رژيم اسلامى بسادگى ميتوانست صداى او و امثال او و جنبش آزادى و برابرى را خفه کند. اين واقعه بار ديگر اثبات کرد که طبقه کارگر يک طبقه جهانى است و داراى منافع واحد. اين طبقه در مبارزه و تلاشش عليه سرمايه و دولتهاى سرمايه دارى تنها ميتواند به منافع طبقاتى٬ همسرنوشتى طبقاتى در سطوح کشورى و جهانى٬ و حمايت از هر سنگر مبارزه کارگرى در هر گوشه کره خاکى متکى شود.

آزادى محمود صالحى را به خانواده محترم ايشان؛ خانم نجيبه صالح زاد٬ فرزندانش سيامند و سامرند٬ بستگان و دوستانش٬ همرزمان و همسنگرانش٬ و تمام کسانى که طى اين سالها از آزادى و حقوق او و امثال او دفاع کردند٬ صميمانه تبريک ميگوئيم. اميدواريم محمود صالحى بعد از آزادى از زندان سلامتى اش را بسرعت بازيابد. ما براى محمود صالحى و خانواده اش و تلاش گرانقدرش در دفاع از منافع کارگران آرزوى موفقيت ميکنيم.

زنده باد همبستگى جهانى کارگران!
مرگ بر حکومت اسلامى سرمايه!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۶ آوريل ٢٠٠٨- ١٨ فروردين ١٣٨٧