احکام حبس کارگران واحد بدون قید و شرط ملغی باید گردد

دادگاه انقلاب اسلامی در تهران چهار تن از فعالین سندیکای شرکت واحد، عطا باباخانی، سعید ترابیان، یعقوب سلیمی، و علی زاده حسینی، را به شش تا ١٤ ماه حبس تعلیقی محکوم کرده است. اتهام این کارگران "تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی" ذکر شده است. این احکام در شرایطی صادر شده است که منصور اسانلو، رئیس هیات مدیره سندیکا، از تیر ماه سال گذشته به همین اتهام به پنج سال زندان محکوم شده است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری این اقدام ضدکارگری رژیم اسلامی را قویا محکوم. آزادی فعالیت سیاسی، آزادی کامل و بی قید و شرط ایجاد تشکلات کارگری، مجمع عمومی، شورا و سندیکا، آزادی اعتصاب و پیکت حق مسلم کارگران و تمامی شهروندان جامعه است. نقد تمامی جوانب سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و مذهبی و مقدسات ملی و میهنی، نقد ماهیت و عملکرد ضد انسانی رژیم اسلامی جرم نیست، عین آزادی بیان است. "تبلیغ علیه نظام" آدمکشان اسلامی جرم نیست، عین آزادی بیان است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط لغو احکام صادر شده و خواهان آزادی تمامی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است. حزب تمامی مدافعین حقوق کارگری، اتحادیه های کارگری و تشکلات سوسیالیستی و آزادیخواه را به تشدید مبارزه برای آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی فرامیخواند.

کارگر زندانی، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد
مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٥ آبان ١٣٨٧ – ٢٦ اکتبر ٢٠٠٨