اعتصاب ايران خودرو گسترش مى يابد!
٣۵٠٠ کارگر ديگر به اعتصاب پيوستند!
 ٧ نفر از کارگران اعتصابى دستگير شدند!

برخلاف اخبار منتشره توسط سايت دو خردادى دسترنج و انتشار اين اخبار توسط سايتهاي ديگر در داخل و خارج کشور٬ اعتصاب ايران خودرو عليرغم بالا رفتن تهديدات و اعمال فشار و گسترش فعاليت نيروهاى امنيتى و اطلاعاتى  ادامه دارد.

بدنبال اعتصابات گسترده بيش از ٨۵٠٠ نفر کارگران ایران خودرو در اعتراض به دستمزدهای پایین و سختی وحشتناک شرایط کار٬ روز شنبه پانزدهم تير ماه ٣۵٠٠ نفر ديگر از کارگران به اعتصاب پيوستند. ٩٠٠ نفر از کارگران قراردادی کارگاه اطاق سازی ایران خودرو واقع در جاده مخصوص و همچنین ٢۶٠٠ نفر از کارگران قراردادی کارگاه بخش عمران و نوسازی در جاده مخصوص کرج٬ همچنان اعتصاب قدرتمند خود را ادامه دادند.

بنا بر اخبار ٧ نفر از کارگران اعتصابی مراکز فوق توسط مزدوران اطلاعات دستگیر شده اند. علیرغم فشار و سرکوب پلیسی٬ کارگران دیگر بخشهای ایران خودرو همچنان در اعتصاب به سر میبرند. اعتصاب به شکل کم کارى در سالنها جريان دارد. کارگران مصرانه خواهان افزایش دستمزدها منطبق با تورم و گرانی سرسام آور هستند. در راستای سرکوب کارگران عوامل اطلاعاتی و حراست با همدستی کارفرما شرایط رعب و وحشت و کنترلهای پلیسی خود را در کارخانه شدیدا افزایش داده اند و از تماس کارگران با یکدیگر در زمان نهار و استراحت و حتی حین دستشویی رفتن بشدت جلوگیری می کنند. بیشترین فشار پلیس و کارفرما در داخل کارخانه است. آنها بر عدم تماس اکید کارگران با یکدیگر اصرار دارند!
 
هدف دستگيرى و ارعاب و ايجاد فضاى سلول انفرادى براى کارگران که بطور طبيعى کنار هم هستند٬ بيان وحشتى است که سراپاى وجود کارفرماها و رژيم اسلامى را گرفته است. هدف سرمايه داران و مزدورانشان جلوگيرى از تسرى اعتصاب و تلاش براى پايان دادن به اعتصاب است. اعتصاب ايران خودرو نفس را در سينه اينها حبس کرده است. اين تنها جلوه کوچکى از قدرت اتحاد کارگران است. نيروئى که اگر تماما به ميدان بيايد٬ بساط اين نظام جهنمى را بسرعت جارو ميکند.

کارگران مجموعه هاى تابعه ايران خودرو!
اين فرصت را نبايد از دست دهيد. شما هر زمان وارد جنگ و اعتصاب عليه اين مزدوران شويد داستان همين است که اينروزها تجربه کرديم. اين وضعيت بدتر ميشود بهتر نميشود. کار قراردادى و شرايط سخت و ناامن کار و بيحقوقى و فقر و فلاکت دمار از روزگار همه درآورده است. رفقاى اعتصابى تان را تنها نگذاريد. امروز وقت طرح سراسرى خواستهايتان است. به اعتصاب ملحق شويد و فشار به کارفرماها را بالا ببريد.

کارگران تهران٬ کارگران جاده صنعتى!
به ياري اعتصاب ايران خودرو بشتابيد. اين يک نبرد مهم کارگرى در يکى از مهمترين و بزرگترين صنايع کشور است. تا همينجا و مستقل از نتيجه اين نبرد٬ روشن شده است که بايد کارفرماها قبل از پاره کرده چند بار گز کنند! اين به حدى وحشت کردند که روز روشن روزنامه سرمايه دروغ ميگويد و اساسا وقوع اعتصاب را انکار ميکند!؟ هرچه دولت و اطلاعات و کارفرماها بيشتر انکار ميکنند و در رفتار با کارگران اعتصابى به شيوه هاى وحشيانه ترى دست ميبرند٬ به همان درجه وحشت شان از اعتراض راديکال و متحد کارگران را بروز ميدهند.

رفقاى کارگر!
قدرت تان را دريابيد. به اعتصابيون بپيونديد. از اعتصاب ايران خودرو حمايت کنيد. مجمع عمومى تان را تشکيل دهيد و شيوه هاى ورود به اعتصاب و حمايت از اعتصاب را بررسى و راجع به آن تصميم بگيريد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به کارگران اعتصابى درود ميفرستد. حزب٬ کارگران را به حفظ و تقويت اتحاد گسترده تر و تلاش براى پيوستن بخشهاى ديگر به اعتصاب فرا ميخواند.

 

زنده باد کارگران اعتصابى ايران خودرو!
ما همه ايران خودروى هستيم!
مرگ بر حکومت اسلامى سرمايه!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

 
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۶ جولای ٢٠٠٨ – ١۶ تير ١٣٨٧