اعتراض گسترده کارگران کیان تایر

صبح شنبه ۲۴ فروردین کارگران کیان تایر (لاستیک البرز) در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان در چند ماه گذشته جاده ساوه - تهران را بستند. این اعتراض که از روز چهارشنبه شروع شده بود در روز شنبه در ادامه بی توجهی مسئولین کارخانه به واکنش خشمگین کارگران کشیده شد. خبرها حاکی است که نیروی انتظامی سرکوبگر رژیم اسلامی که به شدت به وحشت افتاده بودند برای سرکوب کارگران و باز کردن جاده که با لاستیک های آتش زده کارگران مسدود شده بود، به منطقه هجوم بردند. کارگران در مقابله با نیروی سرکوب حکومت اسلامی به مقابله برخاستند و با سنگ پرانی آن ها را به عقب نشینی وادار کردند. رژیم که با کارگران خشمگین مواجه شده بود، تلاش کرد از در دیگری وارد شود. وبرکنار کردن موقت مدیر کارخانه خشم کارگران را کاهش دهند. گزاراش ها اما حاکی است که جو کارخانه همچنان متشنج است . کارگران اعلام کرده اند تا رسیدن به خواستهای خود به این اعتراض ادامه خواهند داد.

برکناری مدیر کارخانه دردی را از کارگران دوا نمی کند. کارگران خواهان پرداخت حقوق معوقه خود هستند. خواهان افزایش دستمزد و امنیت شغلی هستند. تنها مبارزه متحد و متشکل کارگر قادر است تا کارفرما را وادار به عقب نشینی  و تسلیم در مقابل خواستهای انسانی کارگران نماید. عدم پرداخت دستمزد کارگران یک اقدام ضد انسانی و تحمیل شرایط برده وار زندگی به کارگر است. این گوشه ای از بربریت سرمایه داری حاکم بر جامعه است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری از اعتراض کارگران ایران تایر برای دریافت حقوق معوقه خود قاطعانه دفاع میکند. مبارزه برای دریافت بموقع حقوق و مزایای کارگری یک خواست عمومی طبقه کارگر است، خواست کارگران نیشکر هفت تپه است که چند روزی است همزمان در اعتصاب بسر میبرند. پیروزی در این عرصه مستلزم پیشبرد مبارزه ای متحد و همگانی است. مجمع عمومی کارگری مناسبترین شکل تشکل کارگری برای پیشبرد این مبارزه است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری از فعالین و رهبران کارگری میخواهد تا مبارزه خود را با برپایی مجمع عمومی کارگران، با انتخاب نمایندگان کارگری و با جلب حمایت سایر کارگران منطقه برای دریافت کلیه مطالبات خود دنبال کنند.
زنده باد جنبش مجمع عمومی کارگران!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۴ فروردین ۱۳۸۷ – ۱۲ آوریل ۲۰۰۸