۴۰۰ کارگر دستگیر شده کیان تایر باید بدون قید و شرط آزاد شوند!

نیروهای ویژه گارد ضد شورش حکومت اسلامی به طور وحشیانه ای به کارگران معترض کیان تایر (لاستیک البرز) یورش بردند تا مانع گسترش اعتراض کارگران این کارخانه و جلوگیری از بند آوردن جاده تهران – ساوه در اعتراض به علت عدم پرداخت چند ماهه دستمزدهای کارگران، شوند.  

نیروهای سرکوب رژیم اسلامی شنبه شب با حمله به کارخانه و تخریب دیوارهای آن وارد این واحد تولیدی شده و کارخانه را به اشغال خود در آوردند. سرکوبگران در این یورش حدود ۴۰۰ تن از کارگران را دستگیر و به پاسگاه احمد آباد مستوفی و بازداشتگاههای اطراف منتقل کردند.

اخبار واصله حاکی از آن است که خانواده ها و مردم در این اعتراض به کمک کارگران شتافته و با نیروهای سرکوبگر درگیر شدند و به ماشینها و اماکن دولتی اطراف محل حمله کردند. جوانی در حمایت از کارگران فریاد میزد: "شما حماسه سازید، ما نمیگذاریم شما تنها بمانید."

حزب اتحاد کمونیسم کارگری این یورش وحشیانه دولت اسلامی به کارگران معترض کیان تایر را قویا محکوم میکند. حزب خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه دستگیر شدگان و پرداخت فوری تمامی دستمزدها و مزایای کارگران است.

حزب از تمامی تشکل های جهانی کارگری و نیروهای مدافع حقوق کارگری و انسانی میخواهد که سرکوب وحشیانه کارگران را محکوم کرده و خواهان آزادی تمامی دستگیر شدگان و پرداخت حقوق و مزایای معوقه کارگران شوند.

مرگ بر سرمایه داری! مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۶ فروردین ۱۳۸۷ – ۱۴ آوریل ۲۰۰۸