اعتراض کارگران بازنشسته و شاغل شاهو!

امروز شنبه کارگران بازنشسته کارخانه شاهو در ساعت ۱۰ صبح  در مقابل دفتر مدیریت کارخانه در خیابان حسن آباد دست به  تجمع اعتراضی زدند. کارفرما هنوز سنوات کاری، ۱۱ روز حقوق دوران کار، بن کارگری و همچنین عیدی و مزایایی که به آنها تعلق میگیرد را پرداخت نکرده است. کارفرما که با اعتراض کارگران مواجه شده بود، درهای دفاتر خود را بسته و حاضر به ملاقات با کارگران نشد. کارگران برای مقابله با این اقدام کارفرما اعتراض خود را به جلوی کارخانه بردند که مورد حمایت کارگران شاغل قرار گرفتند. کارفرما بالاخره ناچار شد با نمایندگان کارگران، هادی احمدی، ابراهیم رحمانی و رمضان حسینی، مذاکره کند.

کارگران شاغل کارخانه شاهو هم مدت دو ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند. کارگران شاغل و بازنشسته تاکنون تجمعات اعتراضی متعددی را مشترکا به پیش برده اند. در دور قبلی اعتراضات کارفرما تنها ۲۰۰ هزار تومان از حقوق و مزایای کارگران را پرداخت کرد.

کارفرما تعهد کرده است که مطالبات کارگران بازنشسته و همچنین حقوق معوقه کارگران شاغل را پرداخت کند. اما کارگران تهدید کرده اند چنانچه کارفرما از تعهدات خود سرباز زند، روز چهارشنبه مجددا دست به اعتراض خواهند زد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری از مبارزات این کارگران قاطعانه حمایت میکند. اتحاد کارگران شاغل و بازنشسته، متکی کردن اعتراض کارگری بر مجامع عمومی کارگری و مذاکره دسته جمعی با کارفرما از نقاط قوت اعتراض این کارگران است. این مبارزات الگوی مناسبی برای پیشروی اعتراضات سایر بخشهای طبقه کارگر است.

 

مرگ بر سرمایه داری!
زنده باد سوسیالیسم!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۴ اسفند ۱۳۸۶ – ۲۳ فوریه ۱۳۸۶