بحران در رنو فرانسه، بحران در پارس خودرو!

بحران جهانى سرمایه داری جهانی از جمله توقف توليد و رکودی که گریبانگیر مراکز تولیدی رنو در فرانسه و برخی کشورهای اروپایی شده است و دامنه آن تا کشورهائی چون ترکیه هم سرایت نموده است٬ بناچار شامل خط تولید خودرو رنو ال  90 در ايران هم شده است. لازم به ذکر است که ايران خودرو براى توليد پژو در ايران با رنو فرانسه قرارداد دارد.

طی یکماه گذشته خط تولید خودرو رنو ال 90 در کارخانه پارس خودرو به دلیل عدم واردات قطعات مونتاژ از فرانسه به ایران بطور کامل به حالت تعطیل درآمد. طی یکماه جارى 1200 نفر از کارگران این بخش فقط در محل کار حاضر میشدند بدون آنکه کاری انجام دهند. در هفته اخير طی واردات بسیار محدودی که صورت گرفته دوباره خط تولید خودرو رنو ال 90 شروع شده است.

بنا به بحثهائى که ميان مسئولین پارس خودرو بوده و گوشه هائى از آن به گوش کارگران رسيده و هم اکنون در میان کارگران دهان به دهان میچرخد٬ مسئولین پارس خودرو تصمیم دارند در صورت ادامه بحران و تعطیلی کارخانه جات رنو در فرانسه و اروپا و عدم واردات قطعات مونتاژی به ایران٬ خط تولید خودرو ال 90 را تعطیل و 1200 نفر کارگر قراردادی این بخش را نیز که هریک از آنان از 2 تا 5 سال سابقه کار دارند از کار اخراج نمایند.

بحران جهانى سرمايه دارى برخلاف اظهارات اوليه برخى از سران جمهورى اسلامى بسرعت شامل سرمايه دارى ايران از طرق مختلف شد. بحران جهانى٬ بحران همه جانبه رژيم اسلامى را تشديد ميکند. سرمايه دارى در پاسخ به بحران اقتصادى تنها راهى که ميشناسد رجوع به جيب طبقه کارگر است. بيکارسازى٬ اخراجهاى وسيع کارگران٬ انجماد دستمزدها و در موارد زيادى کاهش آن٬ تغييرات اساسى در خدمات عمومى و اجتماعى به ضرر جامعه و شهروندان کم درآمدتر٬ و در يک کلام هجوم به معيشت طبقه کارگر و ولخرجى از جيب آنها به نفع سرمايه داران سياست کلاسيک آنهاست. اين سيات مستقل از اينکه سکاندار سرمايه معمم يا مکلا است٬ بورکرات يا دمکرات٬ مونارشيست يا مذهبى است٬ تفاوتى نميکند. سهم اين بحران براى طبقه کارگر ايران فقر و محروميت و بيکارى و گرسنگى شديدتر است.

طبقه کارگر ايران درعين حال اين فرصت را بدست آورده است که در متن بى اعتبارى عمومى سرمايه دارى در جهان و همينطور بى اعتبارى راه حلهاى اپوزيسيون بورژوائى ايران٬ آلترناتيو کارگرى را بميدان بياورد. 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١١ آبان ١٣٨٧ – ١ نوامبر ٢٠٠٨