شورای اتحادیه های کارگران آمریکا
کارگران برده نیستند! انسانند!
ما از حرمت انسانی برادران و خواهران کارگر خود در ایران قاطعانه دفاع میکنیم!

شورای اتحادیه های کارگران آمریکا - کالیفرنیا با بیش از یک میلیون و دویست هزار عضو، قطعنامه ای را در دفاع از حقوق انسانی کارگران و در محکومیت رژیم جمهوری اسلامی صادر کردند. در این قطعنامه آمده است:

۱-ما کارگران عضو شورای اتحادیه های کارگران آمریکا رژیم جمهوری اسلامی را بخاطر نقض حقوق پایه ای و شناخته شده کارگران از جمله، حق تشکل، حق ابراز وجود سیاسی، حق اعتصاب، حق انعقاد قرار داد دسته جمعی و همچنین سرکوب فعالین کارگری محکوم میکنیم. 

۲-ما کارگران عضو شوری اتحادیه های کارگران آمریکا رژیم جمهوری اسلامی را بخاطر شلاق زدن کارگران به جرم برگزاری مراسم روز جهانی کارگر محکوم میکنیم. کارگران برده نیستند. انسانند! شلاق زدن یک عمل غیر انسانی و مغایر با تمام موازین شناخته شده جوامع متمدن بشری است. ما از حرمت انسانی برادران و خواهران کارگر خود در ایران قاطعانه دفاع میکنیم.

در این قطعنامه تشکلات کارگری همچنین اعلام کرده اند که :

۱-ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه فعالین کارگری، فعالین دانشجویی و فعالین حقوق زن دستگیر شده در ایران هستیم. ماخواهان آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی هستیم.

۲-ما هم صدا با سایر اتحادیه های کارگری در اروپا و کانادا روز ۶ دسامبر را روز همبستگی با کارگران ایران و آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی اعلام میکنیم.

۳-ما خواهان آزادی بی قید و شرط سیاسی، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی مطبوعات، آزادی تجمع و آزادی اعتصاب کارگری در ایران هستیم.

۴-ما عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگری را محکوم میکنیم. ما خواهان تعیین حداقل دستمزد برای کارگران بر مبنای یک زندگی انسانی هستیم.

۵- ما همبستگی خود را کارگران شلاق خورده، صدیق امجدی، عباس یاران، حبیب الله کلکلانی، و فارس گویلیان و همچنین سایر کارگران محکوم شده دادگاه سنندج اعلام میکنیم. ما خود را در کنار این کارگران و خانواده هایشان میدانیم. ما خواهان لغو فوری تمامی احکام صادر شده و احکام زندانی و شلاق کارگران هستیم.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۵ فوریه ۲۰۰۸ – ۶ اسفند ۱۳۸۶