ايتکوپرس ايران خودرو؛
١١٠ کارگر ديگر اخراج ميشود!

بنا به خبر دريافتى٬ در ادامه سیاست اخراج و بیکار سازی کارگران قدیمی و استفاده از کارگران جدید تحت شرایط کاری سخت تر با دستمزدها و مزایای پایین تر٬ مسئولین ایران خودرو تصمیم به اخراج ١١٠ نفر از کارگران قراردادی سایت یک ایتکوپرس نموده اند. هم اکنون اسامی این ١١٠ نفر کارگر تعيین و از طریق بلوری٬ مدیر تولید و چهره منفور ضد کارگری٬ به کارگران اعلام شده است. هریک از این کارگران دارای ١ الى ۵ سال سابقه کار هستند و قرارداد کاریشان یکساله یعنی تا پایان سال جاریست. بلوری به کارگران اعلام نموده "از هم اکنون به فکر کار و جایی برای خود باشید. در پایان سال با اتمام قراردادها هیچيک از شما در اینجا جایی نداريد!"

یکی از کارگرانی که او نیز جزو ليست جديد اخراج است میگفت: به قول ما کارگران در اینجا وقتی سابقه ات زیاد میشود٬ می گوییم طرف وارد خط قرمز شده است! این یعنی دیگر تورا نمیخواهند، به دردشان نمیخوری، بیرونت می کنند! باید همراه با خانواده ات به سوی آینده ای پر از فقر و بیکاری با رنج بیشتر وارد شوى. این در حالیست که هر روز مشغول استخدام اند ولى ما را اخراج ميکنند!

سایت یک ایتکو پرس مجموعه اصلی پرسی ایران خودرو با بیش از ١۵٠٠ نفر کارگر قراردادی سفید امضا یک طرفه و پایه دستمزد ٢١٩ هزار تومانی است. کارگران اين مرکز در ٣ شیفت کاری سنگین و خطرناک کار ميکنند. ايتکو پرس در جاده کرج قزوین واقع است.

ليست اخراجهاى جديد در ايتکوپرس و پارس خودرو و بخشهاى ديگر مجموعه صنعتى ايران خودرو٬ نشان ميدهد که وعده هاى منوچهر منطقى و ديگر سرمايه داران ايران خودرو در جشن ضد کارگريشان در پايان ماه رمضان چقدر پوچ بوده است. اکثريت عظيمى از کارگران ايران خودور به اين وعده ها توهمى نداشتند چون عملکرد اين حضرات را در دوره اعتصاب و بعد آن ديده بودند و اين سود پرستان ضد کارگر را خوب ميشناسند. بحران اقتصادى دنياى سرمايه دارى بدون ترديد روى صنايع مهم ايران و سطح توليد و بازار فروش آنها تاثيرات جدى ميگذارد. اين موضوع بهانه اى ديگر به دست کارفرمايان و دولت اسلامى شان ميدهد که تعرض به زندگى کارگران را تشديد کنند. هدف روشن آنها اينست که با فقيرتر کردن کل طبقه کارگر و ارزان تر تمام کردن هزينه بازتوليد کارگر٬ سودشان را تامين کنند. کارگران ايران خودرو که اهرم قوى و تعيين کننده اى در دست دارند٬ تنها ميتوانند با ايجاد يک همبستگى وسيع و سياست دفاع از حقوق و امنيت شغلى کل کارگران با اين روند مقابله کنند.   

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١١ آبان ١٣٨٧ – ١ نوامبر ٢٠٠٨