دستگيرى بهمن توتونچى و احضار فعالين دانشجوئى در سنندج

امروز صبح زود سه شنبه ٢٨ آبانماه٬ نيروهاى امنيتى و اطلاعاتى جمهورى اسلامى در سنندج به منزل بهمن توتونچى ريختند و بدنبال تفتيش منزل او را بازدداشت کردند. آنها حتى اجازه پوشيدن لباس به او را ندادند. بهمن توتونچی روزنامه ‌نگار و عضو شورای سردبیری هفته ‌نامه "کرفتو" بود که سال گذشته توقيف شد.

همينطور ديشب چند نفر از اعضا "تشکل دانشجویی پیشرو" دانشگاه آزاد سنندج به حراست دانشگاه احضار شدند. حراست دانشگاه به اين دانشجويان تذکر داده که از گفتگو با رسانه هاى بيگانه خوددارى کنند.

در روزها و هفته هاى اخير موج تهديد و احضار فعالين کارگرى٬ فعالين حقوق زن٬ دانشجويان٬ روزنامه نگاران در سنندج افزايش يافته است. بهانه عمومى و تذکر به همه خوددارى از گفتگو با "رسانه هاى بيگانه" است. براى برخى ديگر از پيش پرونده اى و اتهامى دوخته شده و عده ديگرى را با مراجعه به محل کار يا منزل دستگير ميکنند. بهانه مصاحبه با "رسانه هاى بيگانه" آنهم در شرايطى که سانسور و اختناق بيداد ميکند٬ بيان ترس رژيم از بلند شدن صداى برحق کارگران و مردم معترض در دفاع از حقوق و خواستهاى لگدمال شده شان است. هدف جمهورى اسلامى ازاين فشارها گسترش دامنه اختناق و ساکت کردن مردم معترض است.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى دستگيريها و اذيت و آزار و پرونده سازى براى فعالين کارگرى و فعالين حقوق مدنى را محکوم ميکند. حزب٬ کارگران و مردم شهر سنندج را به هشيارى در مقابل توطئه هاى رژيم٬ پرونده سازيها و پاپوش دوزيها٬ و اعمال فشار براى آزادى فورى کليه زندانيان سياسى دعوت ميکند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٨ آبان ١٣٨٧ – ١٨ نوامبر ٢٠٠٨