ترور نحله حسين فعال جنبش زنان را محکوم ميکنيم!

ديروز پنجشنبه ١٨ دسامبر ٢٠٠٨ (Nahla Hussain)  نحله حسين (گلاويژ) دبير بخش کرکوک جامعه زنان کردستان عراق و کارمند کانال تلويزيون آزادى در شهر کرکوک در منزل مسکونى خود ترور شد.

پليس اعلام کرده است که "مردان مسلح ناشناس پنجشنبه شب در شهر کرکوک وارد خانه یکی از زنان فعال اجتماعی شده و او را سر بریدند!" او ابتدا با گلوله به قتل رسيده و سپس توسط تروريستها سرش از تن جدا شده است. نحله حسین هنگام حمله تروريستها در خانه تنها بوده است. او ٣٧ سال سن داشت و مادر دو فرزند بود.

شيوه اين جنايت دهشتناک بلافاصله سنت کثيف تروريستهاى اسلامى و مردسالار و ضد زن را در اذهان تداعى  ميکند. کردستان عراق به يمن جهنمى که آمريکا و دولت قومى-عشيره اى-اسلامى عراق ايجاد کرده است به يک کشتارگاه درجه يک زنان تبديل شده است. آمار زنانى که طى سالهاى حاکميت منحوس احزاب عشيرتى و ناسيوناليست کرد و قوانين ضد زن و عهد عتيقى آنان٬ چه قبل از سرنگونى صدام و چه بويژه بعد آن٬ به اشکال مختلف نابود شده اند بيشمار است. ترور نحله حسين چه توسط اسلاميها صورت گرفته باشد و چه عليه هر سکت تروريستى ضد زن ديگر٬ مسئوليت آن تماما به بعهده حکام و دولت عشيره اى کردستان عراق و شرايطى است که اين فضاى ترور و تحجر ضد زن را فراهم کرده است. ماشين جنايت و سبعيت عليه زنان دراين جامعه منهدم شده هر روز جريان دارد و حکام نوکر ناسيوناليست و عشيرتى کرد نه فقط اقدامى دراين زمينه نميکند بلکه خود قوانين ضد زن٬ چند همسرى و فضاى ارعاب و خشونت مردسالار را حمايت و قانونيت ميبخشد. دراين فضا است که اسلاميون و تروريستهاى ضد جامعه که سرکوب و کشتار زنان جزو لاينفک هويت آنهاست امکان مى يابند که کارنامه جناياتشان را هر روز قطورتر کنند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ترور نحله حسين را قويا محکوم ميکند و به بستگان و همرزمان او و جنبش آزادى زن در کردستان عراق صميمانه تسليت ميگويد. ترور نحله حسين را بايد به کيفر خواست و حرکتى سياسى عليه قوانين ضد زن و حاميان آن تبديل کرد. بايد با فشار اعتراض از پائين دولت عشيره اى کردستان عراق را وادار به شناسائى و دستگيرى و محاکمه علنى قاتلين نحله حسين کرد.

 

ننگ و نفرت بر جنايتکاران و تروريستها!
زنده باد برابرى بيقيد و شرط زن و مرد!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٩ آذر ١٣٧٨ – ١٩ دسامبر ٢٠٠٨