اجتماع معلمان و فرهنگيان سنندج روز اول مه
فرزاد کمانگر٬ زندانى سياسى آزاد بايد گردد!

امروز ساعت ٩ و ٣٠ دقيقه حدود ۶٠٠ نفر از معلمان اخراجى و فرهنگيان در محوطه آموزش و پروش مرکزى سنندج واقع در خيابان اکباتان تجمع اعتراضى کردند. خواست اين تجمع بازگشت به کار شش نفر از معلمان اخراجى٬ اعتراض به پائين بودن سطح دستمزدها٬ اعتراض به فشار فلاکت اقتصادى٬ و آزادى معلم زندانى فرزاد کمانگر بود. معلمان خواستهايشان را روى پلاکاردهائى نوشته بودند و وسيعا در دست داشتند. از جمله؛ "عدالت بنويسيد٬ تبعيض بخوانيد"٬ "پاداش سى ساله حق مسلم ماست"٬ "همبستگى خود را با تمام فرهنگيان کشور اعلام ميکنيم"٬ به چشم ميخورد.

اجتماع معلمان در روز کارگر و معلم با سخنرانى پرشور و اعتراضى چند نفر از معلمان اخراجى ادامه يافت. سخنرانيها نقد عميق و نارضايتى به وضع موجود را منعکس ميکرد و مورد تشويق پرشور حضار در مراسم واقع ميشد. لازم به توضيح است که تعداد زيادى از کارگرانى که در مراسم امروز روز کارگر در چهار راه سيروس حضور داشتند دراين مراسم نيز شرکت کرده بودند. از جانب يکى از زنان پيامى در حمايت از خواستهاى کارگران قرائت شد که با تشويق حاضرين روبرو شد. همينطور در مراسم که فضائى پرشور داشت شعرى زمزمه ميشد.

"اگر سخن بگوئى خواهى مرد٬ اگر سکوت کنى خواهى مرد٬ پس فرياد بزن تا زنده بمانى!"

اجتماع پرشور معلمان در روز جهانى کارگر ساعت ١٢ به پايان رسيد. "مبارزه ادامه خواهد داشت"٬ اين گفته آخر فرهنگيان دراين مراسم بود.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به فرهنگيان سنندج درود ميفرستد و روز اول مه را صميمانه به همه آنها و کارگران جهان تبريک ميگويد. دست سازماندهندگان و شرکت کنندگان اين مراسم پرشور درد نکند.

 

 

زنده باد اول ماه مه!
مرگ بر حکومت اسلامى سرمايه!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٢ ارديبهشت ٨٧- ١ مه ٢٠٠٨