امضا تومار در دفاع از کارگران زندانى در سنندج
شيث امانى٬ منصور اسانلو٬ بختيار رحيمى آزاد بايد گردد!

بنا به گزارش رسيده به حزب٬ تومارى توسط فعالين و کارگران سنندج در دفاع از آزادى کارگران زندانى و حق تشکل و اعتصاب و برخوردارى از يک زندگى شايسته انسان تهيه و امضا شده است. مسئله دفاع از حق برگزارى مراسم مستقل اول مه٬ برپائى سازمانهاى مستقل کارگرى٬ و آزادى فورى کارگران زندانى يک موضوع محورى در ميان کارگران است.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى کارگران و اردوى آزادى و برابرى را دعوت ميکند متحدانه براى آزادى کارگران زندانى و کليه زندانيان سياسى اقدامات و ابتکارات مختلف را در دستور بگذارند. اين تنها راه مقابله با سرکوب حق طلبى و مبارزه برحق کارگران است.

 

زنده باد اول ماه مه!
مرگ بر حکومت اسلامى سرمايه!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٢ ارديبهشت ٨٧- ١ مه ٢٠٠٨