برگزارى مراسم اول مه در سنندج

بنا به گزارش رسيده به حزب٬ امروز ساعت ١٠ صبح در خيابان چهار راه سيروس مراسم روز کارگر با حضور يکصد نفر برگزار شد. اين مراسم به فراخوان کميته برگزارى اول مه صورت گرفت. "کارگران جهان متحد شويد!"٬ "زنده باد جنبش مجمع عمومى کارگران!"٬ "اول ماه مه روز جهانى کارگر گرامى باد!"٬ و "کارگر٬ معلم٬ دانشجو٬ اتحاد اتحاد!" از جمله شعارهاى اين مراسم بود که روى باندرولهائى نوشته شده بود. همينطور شرکت کنندگان پلاکاردهاى متعددى در دست داشتند که مطالبات کارگران را منعکس ميکرد. از جمله؛ "عدالت بنويسيد٬ تبعيض بخوانيد"٬ و "پاداش سى ساله حق مسلم ماست"٬ و ... ديده ميشد. مراسم مورد استقبال کارگرانى قرار گرفت که در ميدان کار دراين محل جمع ميشوند.

اين مراسم مستقل کارگران بدليل فشارهاى امنيتى تنها ٢٠ دقيقه طول کشيد. مراسم با قرائت قطعنامه توسط يکى از کارگران و با سر دادن شعارهاى کارگرى و انقلابى ساعت ١٠ و ٣٠ دقيقه به پايان رسيد. 

امروز بعدازظهر در سنندج مراسم ديگرى برگزار ميشود.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى اول مه را به طبقه کارگر و بشريت آزاديخواه تبريک ميگويد و دست سازماندهندگان و شرکت کنندگان در مراسمهاى مستقل روز کارگر را بگرمى ميفشارد.

 

زنده باد اول ماه مه!
مرگ بر حکومت اسلامى سرمايه!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٢ ارديبهشت ٨٧- ١ مه ٢٠٠٨