یک پیروزی برای کارگران فازهای ۱ تا ۵ عسلویه

کارگران فازهای ۱ تا ۵ خواستهای خود را به کارفرما و دولت تحمیل کردند!

بیش از ۳ ماه است که کشمکش میان کارگران و کارفرما و دولت در فازهای ۱ تا ۵ کارگران عسلویه در جریان است. خواست کارگران افزایش ۴۰ درصد دستمزد، کاهش ساعت کار به ۲۰۰ ساعت در ماه، بهبود امکانات بهداشتی و رفاهی در محیط کار و زندگی و همچنین قرارداد های یکساله است. این اعتراضات که در اشکال مختلف در این مدت در جریان بوده است اکنون در بخشهایی از این فازها، کارگران به خواستهای خود دست یابند.

دیروز، دوشنبه، نیز فازهای ۱ تا ۳ خواست افزایش دستمزد ۴۰ درصدی را به کارفرما تحمیل کردند. بر اساس این توافق کارگران بر حسب حرفه، سابقه کار و پایه حقوقی، افزایش حقوقی از ۱۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد. کارگران همچنین توانستند انعقاد قرار دادهای کاری یکساله را برای کارگران فاز ۱ تا ۳ به کارفرما تحمیل کنند. مذاکره و اعتراض کارگران فازهای ۴ و ۵ همچنان با مدیریت این فازها که "نیمه خصوصی – نیمه دولتی" است کماکان در جریان است. اعتراض فازهای ۱ تا ۵ کارگران عسلویه با توجه به موقعیت این فازها و ایجاد همبستگی و اتحاد میان بخشهای مختلف کارگران منجر به موفقیتهای چشمگیری برای کارگران شده است.

طی یکسال گذشته در مناطق و فازهای مختلف عسلویه همواره اعتراضات زیادی در جریان بوده است. اعتراضات در فازهای ۹ و ۱۰ علیه اخراج و پرداخت حقوقهای معوقه، و اعتراض جهت برخورداری از سرویس ایاب و ذهاب از جمله اعتراضات موفق کارگران این فاز بوده است. این کارگران تاکنون توانسته اند با اتحاد و همبستگی خود برخی سیاستهای کارفرما و دولت را به عقب برانند و خواستهای برحق خود را به آنها تحمیل کنند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری این پیروزی کارگران عسلویه را به این کارگران و طبقه کارگر تبریک میگوید. پیروزی کارگران عسلویه پیروزی کل طبقه کارگر است. این پیروزی محصول اتحاد و تلاش کارگران و اتکاء این کارگران به قدرت تجمع روتین کارگران است.  

کارگران عسلویه راه پیشروی مبارزات طبقه کارگر را نشان داده اند. خواست کارگران عسلویه خواست کلیه طبقه کارگر است. پیروزی کارگران عسلویه پیروزی کل طبقه کارگر است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری طبقه کارگر را به مبارزه ای متشکل و متحد علیه فلاکت اقتصادی، علیه اخراجها، علیه عدم پرداخت بموقع دستمزدها، علیه قراردادهای موقت و سفید امضا، و برای افزایش دستمزد و بیمه بیکاری مکفی فرا میخواند.

مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر سرمایه داری!
آزادی برابری حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۲ آوریل ۲۰۰۸ – ۳ اردیبهشت ۱۳۸۷