مراسم گراميداشت فاطمه حقيقت پژوه
اگر ازدواج کرديد کارت دعوت بر مزارم بگذاريد!

بنا به خبر دريافتى٬ امروز جمعه ١۵ آذر ماه مراسم گراميداشت فاطمه حقيقت پژوه در مسجدى در خيابان رى تهران با حضور تعدادى شرکت کننده برگزار شد. اعدام در جمهورى اسلامى مسئله جديدى نيست. اين رژيم اعدام و ترور و سبعيت اسلامى است. اما اعدام فاطمه واکنشهاى زيادى را برانگيخت که اين واکنشها تنها بيان نفرت بى پايان از جمهورى اسلامى و رژيم آدمکش و ضد زن است.

 

 

فاطمه در وصیت نامه اش از فرزندان دلبندش خواسته بود که در صورت ازدواجشان کارت دعوتی را بر مزارش بگذارند! اين احساس مادرى است که بخاطر دفاع از جگر گوشه اش سالها زندان و شکنجه و تحقير کشيد و نهايتا جانش را داد. جمهورى اسلامى٬ آرزوی او يعنى دیدن ازدواج فرزندانش را٬ همراه خود او به گور سپرد.

چند نفر از رفقای حزب اتحاد کمونیسم کارگری دراين مراسم حضور يافتند و مراتب همدردى و تسليت حزب را با؛ "ننگ و نفرت بر جنایت پیشگان اسلامی٬ یاد و خاطره فاطمه حقیقت پژوه گرامی باد" به بازماندگان او اعلام کردند.

     
مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١۵ آذر ١٣٧٨ – ۵ دسامبر ٢٠٠٨