اعتراضات کارگران پایشگاه نفت اصفهان ادامه دارد !
ششمين روز اعتصاب در ساعات اضافه کارى

اعتراض کارگران مکانيک پالايشگاه نفت اصفهان ادامه دارد. کارگران مکانيک در ششمین روز اعتراضشان از کار کردن در ساعات اضافه کارى٬ که اجبارى است٬ امتناع کردند و دراين ساعات محل کار را دسته جمعى ترک کردند. کارگران اعلام کردند تا پاسخ خواست ما را ندهید از اضافه کاری خبری نیست. لازم به يادآورى است که اعتراض اين کارگران بدنبال درج خواستهايشان روى تابلوى اعلانات پالايشگاه٬ روز شنبه ١٩ بهمن ماه بدنبال اجتماع در قسمت آيزوماکس و مذاکره با پيمانکار وارد اعتصاب در ساعات اضافه کارى شدند.   

روز سه شنبه ٢٢ بهمن ماه٬ پیمانکاران با مدیریت تعميرات پالايشگاه نفت نشستی برگزار کردند. طى اين نشست مدیریت از پیمانکاران حمایت کرده است و براى به اتمام رساندن پروژه هاى در دست روى "بيشترين کار با کمترین هزینه" تاکيد داشته است. در عين حال روز چهارشنبه ٢٣ بهمن ماه٬ مدیریت و پیمانکاران با کارگران مذاکراتی داشتند و اعلام کردند که به خواست آنها یعنی افزایش دستمزد در ساعات اضافه کاری پاسخ خواهند داد و کلى وعده وعید ديگر. کارگران امروز پنج شنبه ٢۴ بهمن ماه نيز کار را در ساعات اضافه کاری تعطیل کردند. کارگران با اين اقدامشان به پیمانکاران و مديريت اعلام کردند که باورى به وعده هاى آنها ندارند و تا زمانی خواستها برآورد نشود اعتراض ادامه دارد. کارگران بروشنى اعلام کردند که گذشته از پرداخت دستمزدها که بطور عادی دریافت میکنند٬ بايد دستمزد کنونى ساعات اضافه کارى ۴٠ درصد اضافه شود. بنا به سيستم حقوقى کلاهبردارنه فعلى وضعيت بگونه اى است که کارگران در ساعات اضافه کارى حقوقى کمتر از نیمی از حقوق ساعات کار عادى خود را دریافت میکنند.

اعتراض کارگران پالايشگاه نفت اصفهان به حقوقهاى ناچيز٬ اعتراض به سيستم حقوقى برده وار و عملکرد شرکتهاى پيمانى و تلاش براى افزايش دستمزدها که خواستى عمومى ميان کارگران است شايسته حمايت وسيع است. همينطور رويه اعتراض جمعى کارگران و اتکا به مجمع عمومى ميتواند ضامن حفظ و تقويت اتحاد کارگران و پيروزى مبارزه برحق شان باشد. کارگران بايد با اتکا به قدرت متحدشان براى افزايش دستمزدها٬ بهبود شرايط کار٬ کوتاه کردن دست شرکتهاى برده دارى پيمانکارى٬ موظف کردن شرکت نفت به استخدام مستقيم کارگران و تعهد به سيستمى حقوقى اى که کارگران آن را پذيرا باشند٬ و تلاش براى جلب حمايت کارگران از جمله کارگران ساير بخشهاى پالايشگاه گام بردارند. حزب٬ براى مبارزه و تلاش برحق کارگران پالايشگاه نفت اصفهان آرزوى موفقيت ميکند و کارگران بخشهاى مختلف در اصفهان و سراسر کشور را به حمايت از اين اعتراض دعوت ميکند.  

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

٢۴ بهمن ١٣٨٧ – ١٢ فوريه ٢٠٠٩