دستگيرى تعدادى از دانشجويان در اروميه

بنا به خبر دريافتى٬ ديشب ساعت ده و نيم تعدادى دانشجو توسط نيروهاى اطلاعاتى و امنيتى در اروميه در خوابگاه دانشجوئى واقع در خيابان رودکى با ضرب و شتم دستگير و به مکان نامعلومى انتقال داده شدند.

اسامی دانشجویان  بازداشت شده:
١- عبدالله نبی دانشجوی رشته زیست شناسی دانشگاه ارومیه ترم آخر.
٢- حمید مام عبدالله رشته اقتصاد نظری تزم 5 دانشگاه ارومیه.
٣- رحیم بورشیخه دانشجوی ترم 5 رشته اقتصاد بازرگانی دانشگاه کرمانشاه.
۴- شیرزاد امیر خانی دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی ترم آخر دانشگاه.
۵- جلال برافروخت دانشجوی رشته جغرافیای شهری دانشگاه ارومیه.
۶- شریف احمد تاش دانشجوی اخراجی در آبانماه 1384 رشته روانشناسی.

نيروهاى امنيتى هر تلاشى که بوى آمادگى و ابراز وجود آزاديخواهانه و برابرى طلبانه در روز دانشجو را بدهد بشدت سرکوب ميکنند. جمهورى اسلامى تلاش دارد هرگونه ابراز وجود دانشجويان در ١۶ آذر را در نطفه خفه کند. همزمان دانشجويان تلاش دارند اين سياستها را خنثى کنند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى فعالين دانشجويان دانشگاههاى سراسر کشور را دعوت ميکند که با سنجيدن دقيق ميزان آمادگى و فضاى اعتراضى موجود در ميان دانشجويان و هوشيارى در مقابل هر نوع سياست نسنجيده و درعين حال تسليم طلبانه تلاش کنند سياست سرکوب جمهورى اسلامى را به شکست بکشانند.

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١۵ آذر ١٣٧٨ – ۵ دسامبر ٢٠٠٨