خامنه اى به دانشگاه ميرود!
دانشجويان بايد آماده باشند

بنا به خبر اعلام شده خامنه ای فردا ١۶ آذر قرار است در دانشگاه علم و صنعت حضور یابد.  ترديدى نيست رژيم اسلامى بخاطر اينکه داستان خاتمى و احمدى نژاد٬ و اخيرا لاريجانى در شيراز٬ براى خامنه اى تکرار نشود٬ ماکزيمم تلاش امنيتى و اطلاعاتى را بکار خواهد برد. نيروى دستچين شعار ده را آماده خواهد کرد و فضاى سياه اختناق را در دانشگاه وسيعا مى گسترانند.

اما درعين حال اين فرصتى طلائى است. فردا ميتواند ابتکار دانشجويان شايد بيرون سالنها و در محوطه بلند شود. فردا ميتواند شعار "مرگ بر طالبان چه در کابل چه تهران" طنين افکند. فردا ميتواند عصاره رژيم اسلامى و فرمانده سرکوب و اختناق و اعدام و شکنجه دانشجويان با اراده اى محکم روبرو شود. حتى اگر آنها فردا را با تمهيدات امنيتى از سر بگذرانند٬ خودشان خوب ميدانند که تصوير خامنه اى در ميان مردم و دانشجو و کارگر و هر شهروند آن جامعه چيست. اما اگر دانشجويان بتوانند در کمال هوشيارى به خامنه اى تو دهنى بزنند معناى سياسى بسيار عميقى خواهد داشت و مثل بمب در جهان خواهد ترکيد.

فردا در دانشگاه علم و صنعت٬ اگر برنامه را کنسل نکنند٬ روز مهمى براى روياروئى است. فردا رهبرى و درايت و سنجيدگى و تيزبينى فعالين دانشجوئى ميتواند بنمايش درآيد. فردا ميتوان به نمايندگى از تمام سرکوب شده ها٬ تمام زندان رفته ها٬ تمام شکنجه شده ها٬ تمام اعداميها٬ و طبقه کارگر و مردم محروم ايران خامنه اى را بعنوان سمبل رژيم اسلامى هدف اعتراض آزاديخواهانه قرار داد.

بايد فرصت را ديد و فرصت را مغتنم شمرد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

١۵ آذر ١٣٧٨ – ۵ دسامبر ٢٠٠٨