اعتصاب کارگران برق در ده فاز پارس جنوبى

بنا به خبر دريافتى٬ کارگران برق پالايشگاههاى گاز ده فاز عسلويه در تاريخ هشتم شهريور ماه دست به اعتصاب زدند. اين اعتصاب در تداوم اعتراضات مکرر کارگران قسمتهاى مختلف در فازهاى ده گانه از جمله؛ اعتراض به وضعيت نامناسب خوابگاهها٬ وضعيت بد غذا و سرو آن٬ و همينطور وضعيت حقوقى و شرايط کار کارگران صورت گرفت.

کارگران برق پالايشگاههاى ده فاز عسلويه طى مجمع عمومى خود در تاريخ ششم شهريور ماه تصميم به اعتصاب گرفتند. اين تصميم کارگران در هشتم شهريور اجرا شد. کارگران طى اعتصاب با شعارهاى مختلف از جمله "پترو پى حيا کن٬ کارگران را رها کن" و "پيمانکار انگل"٬ اعتراض خود را بيان داشتند. لازم به ذکر است که کارگران عسلويه که از جمله طرف قرارداد با شرکت پترو پى هستند٬ طى سال گذشته اعتراضات و اعتصابات پر شورى را پشت سر گذاشتند و خواهان الغاى کار قراردادى٬ حذف شرکتهاى پيمانى در انعقاد قرارداد٬ بهبود وضعيت خوابگاهها و سلف سرويس و غذاخورى٬ و افزايش دستمزدها مطابق با پيشنهادات مجمع عمومى کارگران بودند.

اعتراض و اعتصاب کارگران با توجه به فضا و جو پليسى حاکم به پالايشگاههاى پارس جنوبى در منطقه عسلويه که کارفرما در همکارى با حراست به کارگران تحميل کرده است٬ تهديدات مکرر اخراج کارگران معترض و اعتصابى٬ حرکتى متحدانه و قدرتمند بود. کارگران عليرغم اين تمهيدات ارتجاعى و ضد کارگرى با روحيه بالا و متحدانه وارد ميدان شدند. اين اعتماد بنفس و اتحاد سراسرى و خواستن مطالبات برحق از سال گذشته در مجامع عمومى کارگران بروز و جنبه عملى پيدا کرده و عليرغم عقب نشينى هاى دوره اى کارفرماها و تلاش براى ترساندن کارگران هنوز با قدرت خود را در اين اعتصاب بنمايش گذاشت. کارگران با اتکا به حرکت جمعى چاقوى تهديدهاى کارفرما مبنى بر اخراج کارگران را کند و بدرجه زيادى خنثى کرده اند. اين تاکتيک با توجه به مجموعه عوامل بازدارنده٬ فعاليت حراستى ها و جاسوسى در ميان کارگران٬ و گرو کشى هائى که کارفرماها و هر سرمايه دار تازه بدوران رسيده در آن استاد شده است٬ موفقيت خوبى براى کارگران محسوب ميشود.

اعتصاب کارگران که مجموعه فعاليتهاى پالايشگاهها را دچار اختلال جدى کرد نشان داد که کارفرما در مقابل اراده متحد و توده اى کارگران نميتواند زياد با حربه مانور و تهديد و اخراج مقابل خواست برحق کارگران بايستد. الگوى موفق دخالت توده اى کارگران طى مجامع عمومى و اعتراض جمعى بايد همه جا به الگوى اعتراض کارگرى تبديل شود. زنده باد اعتصاب و اتحاد کارگران! زنده باد جنبش مجامع عمومى و شوراهاى کارگرى!

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١۵ شهريور ١۳۹۰  - ۶ سپتامبر ۲۰١١