"حکومت اسلامی، نمیخواهیم، نمیخواهیم!"
دور نیست روزی که این شعار در سراسر ایران طنین افکند!

مردم آریاشهر در دفاع از دختر جوانی که به علت "بد حجابی" مورد تعرض گشت ارشاد اسلامی قرار گرفته بود، با نیروهای انتظامی درگیر شدند و آنها را وادار به عقب نشینی کردند. این اعتراض در ساعت ۷ بعد از ظهر روز شنبه ۴ اسفند در فلکه دوم آریاشهر در مقابل برج گلدیس صورت گرفت. جوانان معترض خواهان آزادی دختر دستگیر شده بودند. حرکت ماشین گشت ارشاد برای خروج از منطقه با مقاومت و اعتراض گسترده مردم روبرو شد. در این درگیری جوانان فریاد میزدند: "مرگ بر نیروی انتظامی"، "حکومت اسلامی، نمیخواهیم، نمیخواهیم!" پلیس و نیروهای انتظامی که با مقاومت و اعتراض مردم منطقه مواجه شده بودند، ناچار به ترک محل درگیری شدند. فلکه دوم صادقیه و منطقه اکنون تحت کنترل نیروهای انتظامی قرار دارد. تعداد دستگیریها بیش از ده نفر گزارش شده است.
این اعتراض گوشه ای از تحرک جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردمی است که رژیم اسلامی با تمام قوای ارتجاعی اش برای نابودی آن بسیج شده است. این اعتراض گوشه ای از تقابلی است که به پهنای جامعه ایران با شدت و حدت متفاوت در جریان است. در یک سوی این تقابل رژیم آدمکشان اسلامی، رژیم اعدام و شکنجه و سنگسار، رژیم اسلام و مذهب و خرافه و جهل و عقب ماندگی، رژیم استٽمار و سرمایه، قرار دارد، در طرف دیگر مردمی که حکم به سرنگونی رژیم اسلامی داده اند. آزادی میخواهند، برابری میخواهند، رفاه میخواهند. سهم خودشان را از زندگی و انسانیت و آینده میخواهند. مردم آریا شهر راه پیشروی در این جدال را نشان دادند! 
مردم آزادیخواه
مقاومت و پایداری شما در مقابل تعرض نیروهایی رژیم اسلامی در آریا شهر قابل ستایش و شور انگیز است. اما این اعتراض فقط یک نمونه از نبردهایی است که باید در آن پیروز شد. نبردهای بسیاری هر روزه در جریان است. نبردهای بسیاری در راه است. در این جنگ باید پیروز شد. باید متحدانه و متشکل تعرضات هر روزه رژیم را در هم شکست. باید تشکلات توده ای در محلات را شکل داد. مقاومت و تعرض مردمی در آریا شهر یک نمونه موفق در این تقابل با رژیم اسلامی است. شما میتوانید بر متن اعتراضات اخیر در دانشگاهها و امروز در محلات ورق را برگردانید. کافیست چند نمونه از مقاومت و پیروزی در نبردهایی از این جنگ بدست آورید آنوقت شاهد عقب نشینی های گسترده رژیم اسلامی خواهید بود. و چنانچه در نبردهایی پیروز شوید، رژیم اسلامی را بسرعت در یک قدمی سراشیبی سقوط و سرنگونی قرار خواهید داد. و آنگاه میتوان بر ویرانه های جمهوری اسلامی نظامی متضمن آزادی و برابری  و رفاه، یک جمهوری سوسیالیستی را مستقر کرد.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری به شما میفرستد. حزب ما برای آینده ای مبارزه میکند که سهم مردم از زندگی نه فقر و فلاکت و محرومیت و اسلام زدگی و نابرابری بلکه شادی و رفاه و سعادت و آزادی و خلاصی از تمام عقب ماندگیها و محرومیتهای جامعه اسلام زده کنونی است. کمونیسم کارگری تنها قطب مبشر آزادی و برابری و رفاه و خوشبختی انسانهاست. ما برای آینده ای بهتر، برای یک دنیای بهتر مبارزه میکنیم. برای گرفتن سهم خود از زندگی و آینده، برای پیشروی به حزب اتحاد کمونیسم کارگری بپیوندید!

تمامی دستگیر شدگان باید آزاد شوند!
دانشجوی زندانی، کارگر زندانی، زندانی سیاسی، بی قید و شرط آزاد باید گردد!

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۵ اسفند ۱۳۸۶ – ۲۴ فوریه ۲۰۰۸