اعتراضات ۱۶ آذر را تا آزادی تمامی دانشجویان دستگیر شده ادامه دهید!
دانشگاه سنگر آزادی، برابرى، رفاه و انسانیت است!
 پادگان نیست، حوزه نیست، زندان زنان نیست!


رفقای دانشجو  
اعتراضات شما در سال جاری تحصیلی و همچنین اعتراضات گسترده به مناسبت ۱۶ آذر یک نقطه عطف در تاریخ تحولات سیاسی در جامعه است. این روزها در تاریخ مبارزات برای آزادی و برابری و سوسیالیسم ٽبت خواهند شد. دانشگاه اکنون یک سنگر مقدم نبرد علیه رژیم اسلامی است. مردم همواره به اعتراضات شما بمٽابه بخشی از اعتراض خود علیه حاکمیت اسلام و استبداد و نابرابری و فقر و فلاکت نگریسته اند.
رژیم جمهوری اسلامی علیرغم دستگیری های گسترده قادر به جلوگیری از اعتراضات شما نشد. جامعه شاهد برگزاری تجمعات متعدد اعتراضی در دانشگاههای تهران، تبریز، کرمانشاه، مشهد، سنندج، شیراز، اصفهان و ارومیه بود. این اعتراضات همچنان ادامه دارد. اعتراضات ۱۶ آذر هنوز تمام نشده است. در تمام این اعتراضات همانطور که تاکنون شاهد بوده ایم باید پرچم آزادی و برابری و رفاه، پرچم نه به جنگ و نه به حکومتهای جنگ طلب همچنان برافراشته شود. نباید اجازه داد تا جریانات دوم خردادی هیچ تجمع اعتراضی توده های دانشجو را به نام خود ٽبت کنند. هر تجمع ۱۶ آذر را باید به روز "نه به جنگ، نه جمهوری اسلامی، برای آزادی و برابری و رفاه" تبدیل کرد. اکٽریت دانشجویان رادیکال و آزادیخواه و برابری طلب و امروزی اند. پرچم آزادی و برابری و سوسیالیسم نماینده تمایلات سیاسی دانشجویان است.
در دل این شرایط مجامع عمومی دانشجویی را در هر دانشکده ای شکل دهید. توده دانشجو را در پیشبرد مبارزات شریک کنید. نمایندگان و سخنگویان دانشجویان را در مجامع عمومی انتخاب کنید. با نمایندگان سایر مجامع عمومی دانشجویی تماس بگیرید. هم اکنون ما شاهد شکل گیری جنبش همبستگی برای آزادی دانشجویان دستگیر شده در دانشگاهها هستیم. این جنبش را باید گسترده و همگانی کرد. شما میتوانید در روند این مبارزات، تشکل توده ای خود را شکل دهید. 
اعتراضات شما در این مقطع باید تا آزادی تمامی دانشجویان دستگیر شده ادامه پیدا کند. ۱۶ آذر سپری خواهد شد، اما اعتراضات شما باید ادامه پیدا کند. این اعتراضات باید به آزادی تمامی دستگیر شدگان و لغو کلیه احکام انضباطی منجر گردد. شما در حین مبارزه برای آزادی دانشجویان دستگیر شده میتوانید و باید پرچم مبارزه برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی را برافرازید. شما میتوانید ورق را برگردانید. مبارزه شما حساس و تاریخساز است. چشمان بسیاری به طرف گام بعدی شما دوخته شده است.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری از کارگران و تمامی مردم آزادیخواه میخواهد تا قاطعانه از این مبارزات حمایت کنند.


علیه جنگ، علیه جمهوری اسلامی، برای آزادى، برابری و رفاه همگان!
نه به میلیتاریسم آمریکا، نه به تروريسم اسلامى!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۶ دسامبر ۲۰۰۷ – ۱۵ آذر ۱۳۸۶