رژيم اسلامى زندانى سياسى یعقوب مهرنهاد را اعدام کرد!
جان زندانيان سياسى در خطر است٬ عليه اعدام بپاخيزيم!


امروز دوشنبه رسانه هاى جمهورى اسلامى از اعدام يعقوب مهرنهاد و عبدالناصر طاهری صدر در زندان مرکزى زاهدان خبر دادند. رسانه هاى رژيم "توجيه" اين جنايات را مانند هميشه "وابستگى به گروه تروریستی" اعلام کردند.

به گزارش عفو بين الملل در ۱۲ فوریه ۲۰۰٨ فعاليت یعقوب مهرنهاد و ان.جی.او ثبت شده "صدای عدالت جامعه مردم جوان"٬ سازمان دادن برنامه هایی مثل کنسرت و کلاسهای آموزشی برای جوانان در بلوچستان بوده است. او در می ۲۰۰۷ همراه با ۶ نفر از اعضای انجمن بعد از شرکت در یک جلسه در دفتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، که طبق گزارشات فرماندار زاهدان هم در آن شرکت کرده بود، دستگیر شد. ۶ نفر دیگر بعدا آزاد شدند.

يعقوب مهر نهاد را زير شکنجه و سيستم قديمى پرونده سازى وزارت اطلاعات به همکارى با "گروه هاى تروريستى" متهم و اعدام کردند. سياستى که در مورد ديگر زندانيان سياسى که حکم اعدام گرفته اند مانند فرزاد کمانگر و عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار و انور حسين پناهى پيش رفته است. جان زندانيان سياسى و بويژه افرادى که حکم اعدام گرفته اند در خطر است. بايد نيرو و تلاش گسترده ترى را براى متوقف کردن اعدامها در ايران سازمان داد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى اعدام اعدام يعقوب مهرنهاد و عبدالناصر طاهری صدر را قويا محکوم ميکند و مراتب همدردى خود را با خانواده و بستگان آنها اعلام ميکند. دور جديد اعدام زندانيان سياسى زنگ خطرى جدى است که بايد مورد توجه کل اپوزيسيون مخالف جمهورى اسلامى و مردم مخالف مجازات شنيع اعدام قرار گيرد. رژيم اسلامى رژيم اعدام و و ترور و ارعاب و حذف مخالفين سياسى است. اين رژيم آدمکش بقايش را به سرکوب و قتل عمد دولتى و پرونده سازى و دروغ روزمره بنا کرده است. حزب٬ مردم آزاديخواه و مخالف اعدام را به اعتراض عليه مجازات اعدام دعوت ميکند. اعدام قتل آگاهانه و سازمان يافته دولتى است. مجازات اعدام بايد لغو شود. رژيم اسلامى رژيم قاتلين سريال است. اين ماشين آدمکشى را بايد بزير کشيد و درهم شکست.

مرگر بر حکومت صد هزار اعدام!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١۴ مرداد ٨٧ – ۴ اوت ٢٠٠٨