زمزمه اعتصاب کارکنان مخابرات!


زمزمه اعتصاب در میان کارکنان شرکت مخابرات در مقابله با قطع اضافه کاری شنیده میشود. بنا به گزارش ارسالی به حزب، کارمندان شرکت مخابرات سراسر ایران حین دریافت فیش حقوق اردیبهشت ماه خود از گستاخی و دزدی آشکار حکومت بشدت دچار بهت و نگرانی شده اند! بر اساس تصمیم جدید مقامات شرکت مخابرات مبلغ سختی شرایط کار که مرتبا با توجه به سوابق کاری کارمندان قسمت سالن و دستگاه هر ماه به کارمندان پرداخت میشد، حذف گردیده است. بعلاوه هزینه ناهار و سرویس ایاب و ذهاب نیز به نصف تقلیل یافته است. در ضمن پرداخت ماهیانه بیش از ۴۰ ساعت اضافه کار به کارمندان ممنوع شده است! مسئولین شرکت مخابرات اعلام کرده اند کارمندان هر مقدار و مدت زمان اضافه کاری را که لازم و صلاح  باشد، بایستی انجام دهند. اگر کارمندی ۱۰۰ ساعت هم اضافه کار کرده باشد فقط ۴۰ ساعت اضافه کاری محاسبه و پرداخت خواهد شد! قسمت دستگاه و سالن از جمله بخشهای حساس و پشتیبانی کننده در ارائه خدمات مخابراتی به مشترکین است که پرسنل زحمتکش این بخش بصورت شیفتهای طولانی مشغول به کارند. کارمندان این بخش پس از اتمام شیفتهای طولانی خود با چهره های زرد و تکیده، چشمهای قرمز و ورم کرده در حالیکه دیگر رمقی برایشان باقی نمانده اداره را ترک می کنند! این تعرض وقیحانه به دستمزدهای ناچیز و سفره خالی کارمندان و کارگران در شرایطی صورت می گیرد که از آغاز سال جدید قدرت خرید کارگران و کارمندان بر اثر افزایش گرانی و تورم سرسام آور برای تامین نیازهای ابتدایی زندگی به شدت کاهش پیدا کرده است. در تهران در قسمتهای سالن و دستگاه و دیگر بخشهای حساس شرکت مخابرات در بین کارمندان  زمزمه هایی مبنی بر اعتصاب و کم کاری به گوش می رسد و در بعضی قسمتها کم کاری و کارشکنی از جانب کارمندان در اعتراض به دزدی آشکار حکومت شروع شده است.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری این تعرض به حقوق و مزایای کارمندان شرکت مخابرات را شدیدا محکوم میکند. کارمندان در زمره محرومترین بخشهای جامعه هستند. اکثرا بخاطر پایین بودن حقوق و مزایای خود ناچار به اضافه کاری و یا تن دادن به دو شغل هستند. به این شرایط غیر انسانی باید پایان داد. دستمزد عادی و پایه در جامعه باید در حدی باشد که هیچ کارگر و کارمندی از سر نیاز اقتصادی ناچار به تن دادن به اضافه کاری نشود. اضافه کاری باید ممنوع باشد. اما پیش از آن حداقل دستمزدها باید تضمین کننده یک زندگی انسانی باشد. تن دادن به ساعات کار طولانی و طاقت فرسا اگرچه باعث افزایش درآمد میشود اما در عین حال طول عمر را کوتاه و عاملی برای انواع بیماریها و دردهای ناشی از کار طولانی و طاقت فرسا است. در چنین شرایطی، مبارزه برای افزایش دستمزد آن عرصه ای اساسی از مبارزه است که حزب تمامی مردم کارکن را به آن فرامیخواند. حقوق و مزایای کاری باید بر مبنای یک نیازهای یک زندگی انسانی در جهان معاصر تعیین شود.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری کارکنان شرکت مخابرات را به متشکل شدن و مبارزه ای متحدانه برای افزایش دستمزد و دریافت حقوق و مزایا و بهبود شرایط کاری خود فرا میخواند. تشکیل مجمع عمومی کارکنان شرکت مخابرات، تعیین نمایندگان کارکنان و سازماندهی و طرح مطالبه افزایش دستمزد و بهبود شرایط کاری در زمره اولین اقدامات است.

مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر سرمایه داری!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ – ۱۷ مه ۲۰۰۸