سرکوب وحشيانه صف اول مه کارگران در ترکيه
کارگران با شعار آزادى٬ برابرى و مرگ بر سرمايه دارى به مقابله سرکوبگران رفتند

بنا به گزارشى که از فعالين حزب دريافت کرديم٬ نيروهاى سرکوب سرمايه وحشيانه به صف اول مه کارگران در ترکيه يورش برد و کارگران معترض را بشدت سرکوب کرد. دولت ترکيه که در دست حزب رفاه و توسعه اسلامى است٬ به سياق دولتهاى ژنرالها و فاشيستهاى پان ترکيست که در ميدان تقسيم به صف کارگران از هر سو اسلحه کشيدند٬ در اولین ساعات روز اول ماه مه در استانبول و ديگر شهرها به کارگرانى  که خود را برای برگزاری مارش روز جهانی کارگر آماده می کردند با قصاوت حمله کردند. پليس و نيروهاى ضد شورش با حمله به دفتر سندیکای کارگری (دیسک) و دیگر دفاتر کارگری که محل تجمع اوليه کارگران بود٬ مانع از برگزاری مراسم اول ماه مه شدند.

متعاقب اين يورش وحشيانه مزدوران سرمايه٬ کارگران به مقاومت پرداختند و درگیری سختی بین کارگران و نیروهای سرکوبگر دولت ترکیه در گرفت. کارگران با شعارهاى؛ "آزادی٬ برابری"٬ "مرگ بر سرمايه دارى جهانى"٬ "آى.ام. اف. از ترکيه گم شو"٬ و "تا رسيدن به آزادى و برابرى مبارزه ادامه دارد"٬ به مقابله با نیروهای سرکوبگر ترکیه پرداختند. مقاومت کارگران در مقابل نیروهای سرکوبگر ترکیه يادآور درگيريهاى کارگران در ميدان تقسيم در سال ٨٩-٩٠ بود که در جريان آن يکى از کارگران توسط گلوله حافظان سرمايه جان باخت و تعداد زيادى زخمى و دستگير و روانه شکنجه گاهها شدند. روز اول مه در بيشتر اجتماعات کارگران در ترکيه شعار آزادی٬ برابری٬  سر داده میشد و بورژوازی و دولت مرتجع اسلامى اش به کارگرانى که این شعار را سر میدادند با نفرت و بيرحمى ويژه بورژوازى حمله ميکردند. تعدادى از کارگران در جريان اين سرکوب وحشيانه زخمى شدند. اول مه در ترکيه همواره يک نقطه جدال بوده است و در مقاطعى و از جمله امسال٬ روز کارگر با خون کارگران ورق خورد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى سرکوب کارگران توسط دولت ضد کارگرى سرمايه دارى ترکيه را قويا محکوم ميکند. ما عميق ترين حمايت انترناسيوناليستى و همدرى مان را با طبقه کارگر ترکيه اعلام ميکنيم. کارگران ترکيه حمايت قلبى طبقه کارگر ايران و طبقه کارگر جهانى را باخود دارند. صف جهانى طبقه کارگر يکصدا يورش بورژوازى به کارگران را در هرجاى دنياى سرمايه دارى محکوم ميکند.

زنده باد اول مه!
زنده باد همسرنوشتى طبقاتى کارگران جهان!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٣ مه ٢٠٠٨- ١۴ ارديبهشت ١٣٨٧