زنده باد اول ماه مه٬ زنده باد انقلاب كارگرى!

اول ماه مه روز همبستگی و اتحاد است.روز اعتراض به نظام سرمایه داری است. اول ماه مه روز برافراشتن پرچم آرمانهای بزرگ و انسانی است. باید در صفهای متشکل و با پرچم سرخ وبا شعارهاى زنده باد انقلاب كارگرى٬ مرگ بر نظام سرمايه دارى٬ به میدان آمد. باید با صدای بلند اعلام کرد که نظام  گنديده سرمايه دارى و این زندگی٬ شایسته انسان نیست. باید اعلام کرد یک دنیای بهتر ممکن است. باید اعلام کرد اگر جهان دست ما باشد با توان و قدرت تکنولوژیک، علمی و تولیدی موجود میتوانیم یک دنیای بهتر را برای همگان سازمان دهیم. باید فریاد بزنیم اگر دنیا دست ما باشد٬ از فقر و فلاکت و محرومیت و استثمار٬ اثری نخواهد بود. برپایی انقلاب کارگری علیه نظام سرمایه داری کلید دست یافتن به چنین دنیایی است. انقلاب کارگری تنها راه حل است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری تمامی فعالین و نیروهای انقلاب کارگری را به تشدید فعالیت برای تحقق ملزومات و سازماندهی انقلاب كارگرى فرا میخواند.

تظاهرات : شنبه اول ماه مه ساعت ۱ بعد از ظهر
مكان: .  ST.Jamestown
Wellesley St. and Ontario St.

 

زنده باد اول ماه مه!
مرگ بر سرمايه دارى
زنده باد آزادی، برابری، حكومت كارگری
زنده باد سوسیالیسم
حزب اتحاد كمونیسم كارگری _  كانادا
۱۶ ٱوريل۲٠۱٠