محيط کار قتلگاه کارگران است
ياد سلمان يگانه گرامى باد!


بنا به اخبار منتشر شده٬ سلمان يگانه از فعالين کارگرى و کارگر کارخانه فولاد لوشان در گيلان٬ روز پنجشنبه ١٧ ارديبهشت هنگام کار به داخل دستگاه بتونير سقوط کرد و بلافاصله  جان سپرد.
هر روز در ايران و جهان کارگران بيشمارى قربانى "سوانح کار" ميشوند. عده زيادى جان ميبازند و عده اى براى هميشه داغ لعنت سرمايه را با خود حمل ميکنند. قربانيان محيط کار به اندازه يک جنگ وسيع و خونين است. قربانيان اين جنگ بردگان مزدى اند و قاتلين عاليجنابان و سرمايه داران جامعه اند که راست راست راه ميروند. کسى از آنها راجع به قتل کارگران بازجوئى و اعلام جرم نميکند. هيچ نهادى کارفرماها را با وثيقه هاى سنگين تحت فشار قرار نميدهد. دولت و قانون و نهادهاى مختلف حامى آنهاست و اساسا ابزار دفاع از منافع آنها عليه طبقه ماست.
سوانح کار هميشه وجود داشته اند و در هر شرايطى ميتواند وجود داشته باشد. اما سوانح کار اساسا نه نتيجه "بى دقتى کارگر" بلکه محصول فقدان و يا کمبود سيستم ايمنى در محيط کار است و اين رابطه مستقيمى با صرفه جوئى سرمايه دار براى کسب سود بيشتر دارد. سرمايه داران تاريخا براى سود بيشتر از جان کارگران مايه گذاشته اند و کارگران تاريخا جهت تامين امنيت محيط کار مبارزه کرده اند. وجود درجه اى از سيستم ايمنى در محيطهاى کار امروز نيز مديون مبارزات نسلهاى متمادى طبقه کارگر است. سلمان يگانه بعنوان فعال کارگرى عليه شرايط برده وار سرمايه دارى تلاش ميکرد اما خود در محيط کار به قتل رسيد. قاتل سلمان و هزاران کارگر ديگر سرمايه و نظام حافظ آنست.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى جانباختن سلمان يگانه را به اعضاى خانواده محترم ايشان٬ همکاران و همرزمانش و کارگران تسليت ميگويد. يادش گرامى باد!

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٩ ارديبهشت ١٣٨٨ – ٩ مه ٢٠٠٩